درگاه کویربیابان‌ها و کویرها
بیابان‌ها و کویرها

 

هفتاد درصد از خاک سرزمین ایران توسط کویرها و بیابان ها اشغال شده است. در این بخش سعی شده است تا با تقسیم مناطق مختلف کویری و بیابانی ایران به زیر مجموعه های کوچکتر، امکان بررسی موشکافانه تر به این موهبت خدادادی فراهم گردد. در بخشهای مختلف، کفه های کویری، مناطق بیابانی، ریگزارها و اشکال فرسایشی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته اند که با توجه به موقعیت منطقه قابل دسترس هستند. همچنین در بخش "سایر کویرها و بیابان های ایران و جهان" علاوه بر توجه به کویرهای پراکنده در نقاط غیر بیابانی، به بررسی کویرها و بیابان های مهم جهان نیز پرداخته شده است.

 


     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.