عکاسی در طبیعت
از عناصر سازنده يک تصوير، لحظه، کادربندي، نور، رنگ و کمپوزيسيون يا ترکيب بندي و نقطه ديد مي باشند. اين عناصر بر اساس طبيعت، نوع موضوع و حالت، اهميت متفاوت پيدا مي کنند . عکاسي منظره شامل عکسبرداري از کوه، بيابان، باغ، درختان، آسمان، دريا، تصاويري از حيوانات و در برخي موارد مجموعه شهرها و دهات و حتي کودکان مي شود .

     
تصاویر
تبلیغات


 






 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.