مقالات مرتبط با سوسمارهای ایران
سوسماران در ايران عموماً زيستگاه های خاص و دايمی را در يك محدوده نه چندان وسيع كه ممكن است پراكنششان تنها محدود به همان ناحيه باشد، يافت شوند؛ اين مهم به تناسب شرايط زيستی آنها كه خود به علت شرايط محيطی حاكم كه سبب تحول زيستی و مرفولوژيكی ( شناخت درباره اندام های داخلی و خارجی يك جاندار ) آن ها شده، مربوط می شود. علت اساسی محدوديت در پراكنش، به محدوديت يا در واقع عدم توانايی در مهاجرت و تغيير مكان زندگی به مسيرها و فواصل دور نسبت به پستانداران و بالأخص پرندگان است. اين امر همچنين بيانگر آسيب پذيری يا در معرض خطر بيشتر قرار گرفتنشان نسبت به دو گروه ذكر شده است كه نگرانی ها را حول ادامه حيات اين جانوران به علت تخريب زيستگاه كه يكی از مباحث مهم در مديريت حيات وحش می باشد را به دنبال دارد.

 


     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.