گالری تصاویر روستای مصر و مناطق اطراف
نیزار مصر
دریاچه نمک خور
صافی باقر دزدو
صافی باقر دزدو
نیزار مصر
دربدون، جنوب غربی مصر
دربدون، جنوب غربی مصر
روستای فرحزاد، شمال مصر
کال شور جندق
اقامتگاه طباطبایی، روستای فرحزاد
تخت عروس
تخت عروس
تخت عروس
تخت عروس
مسیر کوره گی
مسیر کوره گی
روستای عروسان
روستای عروسان
روستای عروسان
تل خاکستری
ارتفاعات ابراهیم زهرا
تخت عروس
تخت عروس
منطقه امیر آباد
حاشیه روستای مصر