اکو کمپ متین آباد
اکو کمپ متین آباد
کومه های - عکس از آقای محسن صالحی
شن بازی - عکس از مهدی نجاری
شتر سواری از تفریحات کمپ
چادرهای اکو کمپ متین آباد
کاروانسرای اکو کمپ متین آباد
سوئیت شاه نشین
شب چادرها - عکس از آقای رهبر کوهی
مرکز پرورش شترمرغ کمپ
اکو کمپ متین آباد
اکو کمپ متین آباد
چادرهای بزرگ
محوطه کمپ
کومه ها
چایخانه - عکس از خانم پرند بنان
رستوران
چادرها
تپه های شن روان متین آباد - عکس از مهدی نجاری
چادرها
کومه ها
چادرهای کوچک
چادرهای کوچک
غروب متین آباد
ریگ شق
سوئیت ها
چهارشنبه سوری - عکس از مهدی نجاری