بررسی مناطق مرکزی و جنوبی ریگ جن
جنوب ریگ جن، منطقه باباخالد، عکسها از امید میرجلالی
جنوب ریگ جن، منطقه باباخالد
ریگ جن
ریگ جن
ریگ جن
کوچه اول ریگ جن
کوچه دوم ریگ جن
کوچه سوم ریگ جن
کوچه سوم ریگ جن
کوچه سوم ریگ جن
کوچه سوم ریگ جن
مرکز ریگ جن
مرکز ریگ جن
مرکز ریگ جن