تخت عروس
تخت عروس
تخت عروس، دید به سمت جنوب
تخت عروس، نیمه شمالی
تخت عروس، دیواره شمالی
تخت عروس، دید به سمت شمال
تخت عروس، دید به سمت شمال