تورهای یکروزه طبیعت گردی و فرهنگی
ریگ بلند - کویر مرنجاب