ریگ جن سرزمین افسانه ها
کمپ شب اول در حاشیه دیواره پنجم ریگ جن، کلیه تصاویر از مهدی نجاری
کمپ شب اول در حاشیه دیواره پنجم ریگ جن
حاشیه دیواره پنجم ریگ جن
بررسی مسیر توسط گروه کویرها و بیابان های ایران
دیواره پنجم ریگ جن
عبور از کویرهای رسی
عبور از کویرهای رسی
یکی از دیواره های منشعب از دیواره پنجم
سرباره های ذوب فلزات معدنی در ریگ جن
دم ریگ جن
عبور از دیواره سوم منطقه دم ریگ جن
کمپ شب سوم در دیواره چهارم دم ریگ
انتهای ریگزار دم ریگ
عبور از عرض دم ریگ
عبور از عرض دم ریگ
عبور از کویرهای رسی
جنگل انبوه تاغ در بین دیواره دوم و سوم دم ریگ
نصب پرچم در شمال ریگ جن، گروه کویرها و بیابان های ایران
کمپ شب اول در حاشیه دیواره پنجم ریگ جن