سفر به کویر مرنجاب
رملهای ماسه ای کویر مرنجاب
دریاچه نمک آرام و بیدگل
غروب کویر
نمای درونی کاروانسرای مرنجاب
پلی گون های نمکی دریاچه
ساقه خشکیده تاق
نمای بیرونی کاروانسرای مرنجاب
مسیر معدن نمک در دریاچه نمک آران
رملهای ماسه ای کویر مرنجاب
دریاچه نمک آران و بیدگل