معدن آهن در اطراف چشمه ی آب معدنی میشودی، عکس از آقای عظیم اسماعیلی کیا

معدن آهن در اطراف چشمه ی آب معدنی میشودی، عکس از آقای عظیم اسماعیلی کیا