کوهپایه های پیرسوران حاشیه ی شرقی دشت سمسور، عکس از آقای عظیم اسماعیلی کیا

کوهپایه های پیرسوران حاشیه ی شرقی دشت سمسور، عکس از آقای عظیم اسماعیلی کیا