اردک سیاه کاکل

نام علمی : Aythya Fuligula

نام انگلیسی:  Tufted Duck    

نام فارسی: اردک سیاه کاکل

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 40 سانتی متر طول دارد.پرنده ی نر ، تنها اردکی است که تاج سیاه آویزان در پس سر دارد. سرش، نسبتا گرد است. در پرنده ی ماده پرهای تاج سر، کوتاه و منقارش آبی خاکستری است که در پرنده ی ماده تیره تر است . این پرنده شبیه اردک سر سیاه، اما اندکی کوچکتر است. روتنه سیاه، که در پرنده ی نر ، سر و سینه سیاه براق است، که حالت سبز تیره ی شیشه ای دارد. در پرواز پیش بال سیاه و زیر تنه و زیر سطح بالها سفید است، که در پرنده ی نر، انتهای شاهپرها سیاه است. پرنده ی ماده قهوه ای تیره است که گاهی حاشیه ی سفیدی در قاعده ی منقارش دیده می شود. هر دو جنس نوار سفید یا بالی مشخصی دارند که تقریبا سر تاسر طول بال را در بر می گیرد. این پرنده زمستان ها غالبا به صورت جمعی به سر می برد.

صدا: صدای این پرنده عمدتا در فصل تولید مثل و شبیه «کر…ر» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده؛ اغلب در دریاچه ها،تالاب ها، برکه ها و سواحل دریاها به سر برده و در تالاب هایی که پوشش گیاهی مناسبی دارند تولید مثل می کند. در ایران، زمستان ها به وفور دیده می شود.

حفاظت: میزان شکار این پرنده، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نظرات بسته شده است.