باکلان

نام علمی : Phalacrocorax Carbo

نام انگلیسی:  Cormorant    

نام فارسی: باکلان

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری : این پرنده، 90 سانتیمتر طول دارد. پرندگان بزرگ آبزی است. انتهای منقارش قلاب مانند و بدنش سیاه رنگ است ودر سطح خارجی رانش لکه ی بزرگ سفیدی دیده می شود. زیر گلو چانه اش سفید و قسمت بدون پر گلویش زرد رنگ است. روتنه قهوه ای تیره، دم سیاه و پاهایش پرده دار است. هنگام استراحت، راست و کشیده، روی صخره ها می تشیند و پاهایش را نیمه باز نگه می دارد. هنگام شنا، شبیه غواص ها، بدنش را بیشتر از حد معمول در آب قرار داده، اما گرد را راست ومنقارش را اندکی رو به بالا نگه می دارد. پروازش نسبتا سریع و به صورت گروهی و به شکل «8» انجاممی گیرد. در فصل تولید مثل سر و گردن تعدادی ار آنها به طور کامل سفید می شود.

زیستگاه: این چرنده در سواحل دریاها، خورها، دریاچه های ساحلی و آب های داخل خشکی به سر می برد و روی درختان آشیانه می سازد . در ایران، زمستان ها نسبتا فراوان است و در استان های شمالی و استان فارس به وفور تولید مثل می کند.

حفاظت: با توجه به فراوانی این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه های ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.