بیماری مسافرت , ماشین گرفتگی

بیماری مسافرت یا ماشین گرفتگی بعلت حرکت مداوم و تکراری مناظر اطراف در هنگامیکه فرد سوار ماشین می شود پدید می آید و دارای ویژگیهای زیر است :
* خمیازه کشیدن
* تنفس عمیق و سریع
* افزایش بزاق دهان
* تهوع
* شکم درد
* رنگ پریدگی
* عرق ریزش
* استفراغ
* سردرد
* سرگیجه
* خستگی

برای تسکین ماشین گرفتگی , نکات زیر را رعایت کنید:
1- فرد را به هوای آزاد ببرید
2- در حالیکه سرش را به سمت عقب گرفته روی صندلی بنشیند
3- اگر بر روی قایق یا کشتی قرار دارید , به یک نقطه دور دست بیحرکت ( مثل افق ) چشم بدوزید )

نظرات بسته شده است.