جغد طلایی

نام علمی : Strix Butleri

نام انگلیسی: Humme's Tawny Owl    

نام فارسی: جغد طلایی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده هماننند جغد جنگلی، کمرنگ، کوچک با چشمان زرد نارنجی دیده می شود که در مناطق بیابانی به سر می برد. سر نسبتا گرد و در پرواز شبیه جغد جنگلی است. صفحه ی صورت سفید چرکی با نوار تیره ای در وسط پیشانی، زیر تنه سفید نخودر با رنگ نامشخص گل اخرایی است (کهدر جغد جنگلی؛ به صورت فشرده،رگه های تیره ای دیده می شود). روتنه و بال ها شبیه جغد جنگلی است و روی دم و بالای ا« رگه ها یکمرنگ طلایی دیده می شود. این پرنده شب زی است.

صدا: صدای این پرنده د رهنگام تعیین قلمرو شبیه«وهووو-وهو- وهو-هو-هو» است.

زیستگاه: این پرنده در نواحی بیابانی صخره ای با شکاف ها و صخره های با فرسایش بادی، کناره ی خکی بیابان، چشمه ها و نواحی مسکونی به سر برده و در سوراخ ها یا شکاف صخره ها آشیانه می سازد. وضیعت آن در ایران ناشمخص بوده و احتمال می رود که به تعداد کم، در سواحل خلیج فارس و جنوب بلوچستان وجود داشته باشد.

حفاظت: ابتدا باید وضیعت پراکندگی این پرنده مشخص شود، تا براساس آن، مناطق تولید مثلش تحت حفاظت قرار گیرد.

نظرات بسته شده است.