جهت یابی به کمک خوشه پروین

دسته‌اى ستاره، حدود ده تا پانزده عدد بشکل خوشه انگور، در یک جا مجتمع هستند که به آن مجموعه خوشه پروین میگویند. این ستارگان مانند خورشید از شرق به طرف غرب در حرکتند، ولى در همه حال دم آنها بطرف مشرق میباشد.

باید توجه دکرد که این روشها کاملا دقیق نیستند و صرفا جهت تقریبی‌ را به ما نشان می دهند.جهت های گفته شده در نیم کرهٔ شمالیست و در نیم کرهٔ جنوبی‌ برعکس است.

جهت یابی به کمک خوشه پروین

 

خوشه پروین

نظرات بسته شده است.