دارکوب سبز


نام علمی : Picus Virdis

نام انگلیسی:  European Green Woodpecker    

نام فارسی: دارکوب سبز

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 32 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است. روتنه کاملا سبز، سر دارای لکه های قرمز، زیر تنه سبز زیتونی و دمگاه زرد مایل به سبز با زرد کمرنگاست. پرنده ی ماده فاقد لکه های قرمز در نوار سیاه سبیل است، اما هر دو جنس با تارک کاملا قرمز و چشمان سفید؛ که با رنگ سیاه احاطه شده است، دیده میشود. در پرنده ی جوان ؛ روتنه با خال های کمرنگ و زیر تنه ، سر و دم با رگه های شکسته یا خال های تیره ای پوشیده شده است. د رپرواز، سبز رنگ با حاشیه بیونی بال ها به رنگ سفید خالدار به نظر می آید. پروازش موجی، با بالا و پایین رفتن بسیاری همراه است. و بال هایش پهن گرد، دم نسبتا کوتاه با انتهای تیز، دیده می شود. اغلب روی زمین درحال تغذیه از مورچه هاست.

صدا: پرنده ای پر سرو صداست و صدایش شبیه «که جو که جو که جو» و در هنگام نمایش های جنسی، قوی و شبیه «که لو – که لو- که لو- که لو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های خزان کننده ، پارک ها، کشتزارهاو زمین های غیر محصور با درخت های پراکنده به سر برده و در سوراخهایی که در درخت ها ایجاد کرده، آشیانه می سازد.در ایران بومی و فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.