سفر با قطب نما

مشخص کردن موقعیت در نقشه توسط قطب نما

 

Bearingقوس افق مغناطیسی دو نقطه مشخص را بگیرید که این دو نقطه هم در سطح زمین و هم در روی نقش قابل رؤیت باشند.

نقشه را در وضعیت مشابه نقطه تعیین شده روی سطح زمین قرار دهید.

زاویه نقطه Aو نقطه Bرا اندازه بگیرید. از نقطه Aو Bخطوط مستقیمی به سمت نقطه های معین کرده بکشید. محل تلاقی این دو نقطه موقعیت کنونی شماست.

 

شمال واقعی

 

خط یا طول جغرافیایی است که به قطب شمال جغرافیایی وصل میشود. قطب شمال معمولاً با یک ستاره نشان داده میشود.

قطب شمال مغناطیسی

جهت قطب شمال مغناطیسی توسط عقربه جستجوگر قطب نما نشان داده میشود. معمولاً توسط انتهای نیمه عقربه مشخص میشود.

 

تغییر مغناطیسی

 

اختلاف زاویه بین شمال واقعی و شمال مغناطیسی است.

 

قطب مغناطیسی

 

یک قطب نما، یک آهن رباست که طول شمال مغناطیسی میگردد و دقیقاً قطب شمال جغرافیایی را نشان نمیدهد.

 

استفاده از نقاله

 

انواع مختلفی دارد. مدل نشان داده شده یک نیم دایره است که برای اندازه گیری زاویه درجه‌بندی شده است. هر نقاله در لبه بیرونی یک سری درجه دارد و یک درجه هم شاخص دارد. دایره کامل 360 درجه و نیم دایره 180 درجه (مثل شکل) است. وقتی که از نقاله بر روی نقشه استفاده میکنید باید همیشه قسمت راست و صاف نقاله موازی با محور شمال- جنوب باشد.

 

معین کردن گرید آزیموت یا گرید قوس افقی

 

1) خط راستی بین نقطه های Aو Bرسم کنید.

2) شاخص نقاله را بر فاصله بین نقطه هایی که خط BAو خط عمودی شمال- جنوب با هم تقاطع دارند قرار دهید.

3) شاخص نقاله را در قسمت داخلی تقاطع قرار داده به طوری که قسمت صاف نقاله (0 تا 180 درجه است) با خط عمودی شمال- جنوب در یک راستا باشند.

4) اندازه درجه زاویه را بخوانید. این اندازه، گرید آزیموت نقطه Aبه نقطه Bاست. توجه داشته باشید که این اندازه گیری بر پایه قطب شمال جغرافیایی نیست بلکه برحسب قطب شمال مغناطیسی است.

 

دیاگرام متغیر

 

دیاگرام متغیر اغلب بر روی نقشه مقیاس بزرگ است و به کاربر این توانایی را میدهد که بهتر و دردسترس تر از نقشه استفاده کند.

دیاگرام تعامل بین شمال مغناطیسی، درجه شمالی و شمال واقعی را نشان میدهد. در نقشه های مقیاس متوسط، اطلاعات متغیر در حاشیه نقشه نوشته شده است.

این تغییر به خاطر اختلاف زاویه ای که شمال مغناطیسی با شمال واقعی و گرید شمالی است.

 

دو نوع تغییر وجود دارد:

1) انحراف مغناطیسی

2) انحراف گرید یا درجه ای

* دیاگرام متغیر شامل سه حالت است:

(aشمال مغناطیسی

(bشمال درجه ای

(cشمال واقعی

 

اشتباهات عمدی یا انحرافات عمدی

 

شما میخواهید به مکانی بروید که به روی جاده، رودخانه، ساحل یا رشته کوه قرار دارد. شما ممکن است در محاسبه مسیر دچار اشتباه شوید که به کدام طرف بروید، طرف راست یا چپ؟ وقتی که در راه اصلی هستند شما باید مسیری که به مکان مورد نظر میرسد را محاسبه و بررسی کنید برای این کار میتوانید از قطب نما، نقشه، راهنماها و نشانه های اختصاصی و غیره کمک بگیرید. نقطه ای را در چپ یا راست تا این نقطه بکشید. برای رسیدن به مسیر اصلی می‌دانید که در چه جهتی اشتباه کردید راست یا چپ بنابران اگر شما در سمت چپ اشتباه کردید برای رسیدن به مکان مورد نظر به سمت راست بروید. این طوری شما راه اصلی خود را پیدا خواهید کرد.

درحالتی که نقطه مورد نظر فاصله زیادتر داشته باشد نقطه انتخابی نادرست باید از نقطه مورد نظر دورتر باشد.

قبل از فرود آمدن داخل دره، وضعیت ر امشخص کنید، زیرا بعد از قرار گرفتن در بین درختان نمیتوانید درخت روی تپه را ببینید.

 

وقتی که مقصد قابل رؤیت نیست کجا بایستیم

 

مسیر انتخابی به خاطر وجود جنگل یا پستی و بلندی ها و گاهی دیده نمیشود. در این موقع قطب نما کمک خوبی است.

* وقتی که مقصد قابل رؤیت است شما برای پیدا کردن مسیر از قطب نما استفاده کنید.

* شاخص متحرک را بچرخانید به طوری که شمال را نشان میدهد. عقربه مغناطیسی شبرنگی قطب نما به سمت شمال است.

* جهت را از روی خط جهت یابی در سفر بخوانید، این جهت حرکت است. اگر شاخص متحرک نمی چرخد شما برای یافتن مسیر از خط جهت یابی در سفر استفاده کنید.

 

گذشتن از مانع با استفاده از قطب نما

 

به برگه ای رسیده اید، به آن طرف برکه نگاه کنید. یک چیز مشخص و واضحی را نشان کنید مثل یک تخته سنگ به آن نگاه کنید. روش آن دقیقاً مشابه حالتی است که مقصد ما غیرقابل رؤیت بود. دریاچه را در جهت رسیدن به سنگ دور بزنید. یک سره به سنگ نگاه کنید و مسیر خود را ادامه دهید.

 

مختصات قطبی

 

یک نقطه مشخص شده روی نقشه یا نقطه ای معلوم در یک راستا برحسب درجه و یا فاصله ای درامتداد آن تعیین کننده مسیر است.

این مسیر معمولاً شبیه یک قوس افقی بیان میشود. مقیاس اندازه گیری اینها متر یا یارد است. مختصات قطبی در این زمینه مفید است به این خاطر که قوس افقی مغناطیسی به وسیله قطب‌نما معلوم میشود بنابراین فاصله قابل تخمین است.

 

مشخص کردن محل ماهیگیری در یک دریاچه

 

دو نقطه واضح را مشخص کنید: میتوانید یک درخت بزرگ یا یک قایق باشد.

اول: باید قطب نما در جهت حرکت باشد یا اینکه جهت نمای قطب نمای عدسی دار به سمت درخت باشد.

دوم: قطب نما را بچرخانید تا شمال را نشان دهد. باید 300 درجه دیده شود.

حالا قطب نما را به سمت قایق بچرخانید تا زاویه 30 درجه را نشان دهد. به سمت درخت بروید تا اشاره گر رو به درخت باشد. این یکی از خط های مختصات برای ماهیگیری است.

حالا به آن طرف دریاچه یا به پشت درخت نگاه کنید. سپس قطب نما را روی 30 درجه نسبت به قایق تنظیم کنید. اگر اشاره گر قایق را نشان نمیدهد آن را کمی جابجا کنید تا مکان درست را نشان دهد.

 

جهت یابی

 

قبل از اینکه کمپ را ترک کنید سعی کنید نشانه ها و مناظری را در خاطره نگه دارید. مثل: درختان بزرگ، تپه ها، کوهها، جاده ها، مسیر خورشید، جهت وزش باد و مسیر آب.

 

گذر از یک مانع توسط قطب نما

 

برای عبور از باتلاق از متد گذر 90 درجه استفاده کنید. در این حالت شما به سمت شمال (قوس افق صفر درجه) درحال حرکت هستید.

به سمت شرق (قوس افق 90 درجه) بچرخید و 33 فوت (m100) بپیمائید.

دوباره مسیر خود را به صفر درجه یا شمال برسانید و 492 فوت (m150) بپیمائید.

قوس افق را به 270 درجه (شرق) برسانید و 33 فوت (m100) بپیمائید.

دوباره قوس افق را به صفر درجه برسانید. شما به راه اصلی خود برگشته اید.

در شب شما میتوانید از خط 90 درجه شبرنگی روی bezelاستفاده کنید. حلقه bezelرا تکان ندهید.

 

سفر بدون قطب نما

 

موقعیت یابی از روی نقشه بدون قطب نما

برای دیدن کل منطقه به یک مکان بلند یا بالای درخت بروید.

به دنبال علایم مشخص بگردید مثل رودخانه ها، تپه ها، دره ها، صخره ها، باتلاق ها، جنگلها، رشته کوهها یا علایم خطی و هموارتر مثل جاده ها، ریلها، سیمهای برق رسانه ها، نرده ها وغیره.

* بر روی نقشه ها راه یا جهتی را مرتبط با موقعیت خود پیدا کنید.

* دو نقطه مشخص را درنظر بگیرید. موقعیت شان را با یکدیگر و با موقعیت خودتان مقایسه کنید و آنها را به هم ربط دهید. تعداد نقاط بیشتر در تشخیص موقعیت دقیق تر به شما کمک خواهد کرد.

* مطمئن شوید که نقشه را برعکس نگرفته اید. انتخاب نقطه سوم، خطاهای بالقوه و سهوی شما را تصحیح میکند. جهت را میتوانید توسط محل استقرار خورشید و زمان روز پیدا کنید.

* از روی مشاهدات میتوانید موقعیت خود را روی نقشه حدس بزنید.

* میتوانید با استفاده از موقعیت تقریبی، جهت و مسیر خود را روی نقشه انتخاب کنید. همچنین نقاط تعیین شده و نشانه ها را به عنوان مرجع و امتیاز درنظر بگیرید.

 

مشخص کردن مکان از روی نقشه بدون تطبیق قطب نما با دقت بیشتر

 

این روش شبیه بالا است.

نقشه را مانند روش بالا روی سطح مسطحی قرار دهید.

* حداقل دو نقطه برجسته را انتخاب کرده و روی نقشه علامت بگذارید.

خط کش را روی نقشه بگذارید، یک سر خط کش را روی یکی از نقاطی که شما قبلاً علامت زدید بگذارید. بین علامت روی نقشه و مکان مشخصی که درنظر داشته خط مستقیمی بکشید.

* برای دومین نقطه برجسته این کار را تکرار کنید.

 

متد گذر از مانع بدون استفاده از قطب نما

 

این متد به دو عامل متمایز نیاز دارد که از هر دو طرف مانع دیده شود. این مثال یک درخت بزرگ پشت سر شماست و یک تپه در فاصله ای دور درمقابل شماست. در موقعیت Aبه درختی که پشت سر شماست نگاه کنید و 180 درجه بچرخید و به تپه مقابل خود نگاه کنید. قوس رودخانه را طی کنید تا به جایی برسید که بین درخت و تپه قرار گیرید. در نقطه Bشما در مسیر و به سمت تپه درحالت حرکت هستید.

قبل از رسیدن به تپه به هدفتان رسیده اید.

نظرات بسته شده است.