سنقر خاکستری

نام علمی : Circus Cyaneus

نام انگلیسی:  Hen Harrier    

نام فارسی: سنقر خاکستری 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 45 تا 56 سانتی متر طول دارد. پرنده ی نر به رنگ خاکستری کمرنگ، بال های باریک؛ که انتهای آن سیاه است، دمگاه سفید و شکم و زیر دم سفید مایل به خاکستری دیده می شود. پرنده ی ماده قهوه ای تیره، و دمگاه سفید، که روی دمش نوارهای سیاه عرضی دارد، دیده می شود. ماده ها از نرها بزرگترند و بال ها و دم اندکی پهن تر و زر تنه شان هر رنگ مخودی با راه راه های طولی پهن به رنگ قهوه ای استن. پرنده ی نابالغ نر شبیه ماده است.

صدا: صدای این پرنده، هشدار دهند است و هنگام نمایش های جنسی، شبیه «که – که –که » یا «کک-کک- کک-» شنیده می شود.

زیستگاه : این پرنده در مناطق تالابی- نیزار، استپ های چمنزار و سواحل به سر می برد و روی زمین، علفزارها یا زمین های کشاورزی و باتلاق ها آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها، در نقاط به جز بلوچستان، به وفور دیده می شود.

خفاظت: چنین به نظر می رسد که جلوگیری از تخریب تالاب ها و مناطق زیستی این پرنده برای حفاظتش کافی است.

نظرات بسته شده است.