سنگ چشم خاکستری کوچک

نام علمی : Lanius Minor

نام انگلیسی: Lesser Grey Shrike    

نام فارسی: سنگ چشم خاکستری کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده به طول 20 سانتیمتر و شبیه سنگ چشم خاکستری است، اما منقار کوچکتر ، بال ها به نسبت بزرگتر با شاهپرهای بلندتر ، دم کوچتر بو لکه ی سفیدی در قاعده ی شاهپرهای اولیه ی بالش دیده می شود. در پرنده ی بالغ، نوار چشمی و ابرویی پهن سیاه تا پیشانی را فرا گرفته است. چانه و گلو سفید، سینه و زیر تنه سفید نخودی، پاها و منقار سیاه ، دم سیاه و دمگاه خاکستری است. همچنین تارک  و روتنه خاکستری، شاهپرهای بال سیاه و پرهای پوششی زیر دم سفید است. پرنده ی جوان، در اولین زمستان، فاقد پیشانی سیاه بوده و منقارش کمرنگ تر و زیر تنه اش سفید تر است. از سنگ چش خاکستری، به واسطه ی اندازه ی کوچکتر و ساختمان بدن و دم و خط سفید بالی کوچک ، متمایز می شود.

صدا: صدای این پرنده نجوا مانند و شبیه « که ش وی» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق نسبتا باز با بوته ها و درختان پراکنده و در کنار کشتزارها به سر برده و آشیانه را روی درختان نسبتا بلند می سازد. د ر ایران، تابستان ها فراوان و زمستان ها، به صورت مهاجر عبوری، در اغلب مناطق دیده می شود.

حفاظتک این پرنده، د رحال حاضر، نیازی به برنامه ریزی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.