شاهین دودی

نام علمی : Falco Concolor

نام انگلیسی:  Sooty Falcon    

نام فارسی: شاهین دودی 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده،32 تا 38 سانتیمتر طول دارد و دردو رنگ کاملا خاکستری با توک بال هایی به رنگ سیاه و شکل سیاه با بال های بزرگتر از دلیجه دیده می شود . پرمرکزی دم بلندتر از بقیه است(گاهی در لیل نیز دیده می شود). در پرنده ی بال، روتنه آبی مایل به خاکستری با شاهپرهای بال و بالای دم تیره و زیر تنه آبی خاکستری( زیر بال ها کمرنگ تر است) دیده می شود.

پرنده ی ماده تیره تر، با تضاد رنگ کمتر، زیر تنه ی زرد قهوه ای و خال های کمرنگی در بالای سینه مشاهده می شود. پروازش شبیه لیل است اما بالبازروی با بال های مسطح انجام می گیرد (در لیل حالت بال ها پایین افتاده است). در حالت نشسته بال ها از نوک دم بزرگتر دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده شبیه لیل است اما آرامتر و به صورت «کی -کی-کی شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رجزایر درون دریا و صخره های بیاباین به سر برده و در سوراخ سنگ ها یا د رحاشیه ی آب سنگ های مرجانی و به ندرت زیر بوته ها آشیانه می سازد. در ایران به صورت سرگردان دیده شده است. در جزیره ی قشم تولید مثل می کند.

حفاظت: با یانکه این پرنده در زمره ی پرندگان حمایت شده است اما حرکت و وضیعت مهاجرتش د رایران روشن نیست. بنابراین، پس از بررسی دقیق، باید برای حفاظتش اقدات جدی تری به عمل آورد.

نظرات بسته شده است.