شبگرد هندی

نام علمی : Caprimulgus Asiaticus

نام انگلیسی:  Indian Nightjar    

نام فارسی: شبگرد هندی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 24 سانتیمتر طول دارد و به دشواری از شبگرد بلوچی و شبگرد تشخیص داده می شود و در زمره ی شبگردهایی است که لکه ی سفید روی بال ها و دمشان دیده می شود و به صورت سرگردان در منتهی الیه جنوب شرقی و گاهی نیز در جنوب مرکزی ایران دیده می شود و از صدایش به آسانی می توان آن را شناخت. از شبگرد بلوچی، به واسطه ی نوار نخودی قرمز پس گردن و تضاد بیشتر رنگ پرو بال، بخصوص با نوار نخودی روی پرهای پوششی و خال های سفیدی که گوشپرها را پوشانده است. تمیز داده می شود. از شبگردها، به واسطه ی دو نوار پهن کمرنگ در حاشیه ی خط بالی، شناخته می شود ( در بال پرنده ی ماده سفیدی دیده نمی شود) . سطح پشتی خاکستری مایل به زرد است و با رگه های سیاهی در وسط تارک و پشت دیده می شود. تک دوجفت شاهپرهای کناری دم سفید است و در پرواز، بال ها و دمش دراز به نظر می آید.

صدا: صدای این پرنده، فریاد مانند و شبیه «چاک- چاک-چاک-چاک ر-ر-ر» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده عمدتا در مناطق باز با بوته های خشک پراکنده و باغ ها به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، تنها یک بار از فارس گزارش شده است، اما به صورت سرگردان، در جنوب شرقی ایران دیده شده است.

حفاظت: د رحال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد. اما شناسایی محل پراکندگی آن ضروری است.

نظرات بسته شده است.