شهر باستانی قارن، قاین

این شهر درمنطقه پسکوه در جنوب غربی قاین بوده ودر محوطه ای به وسعت 3هکتار تمام سطح آن از سفال پوشیده شده در بررسی های عمل آمده از وجود شهر و تداوم استقرار انسانها درآن حکایت داشته اما چون در مسیر رود خانه واقع قسمت عمده این شهر را سیل از بنیان بر داشته است .
مرحوم آیتی در بهارستان قارن را اینگونه معرفی می کند<قارن درچهار فرسخی قاین بعهد باستان شهری معروف بوده و به ذکر ملوک قارن کتب تاریخ ناطق است و بعهد اسلام نیز دایر و بزرگانی از آن برخاسته اند منجمله احمد بن الحسین القارنی القاینی که از مشایخ اجازه این بابویه قمی است و جمشید قارنی که از امرای زمان امیر تیمور گورکانی بوده ومسجد قاین را او ساخته است>.
در کتاب بهارستان به نقل از لسان المک محمد تقی سپهر آمده <در سال 32 هجری چون عبدالله بن عامر از نیشابور احرام بست و عزم زیارت مکه نمود و عرصه خراسانی خالی ماند از او .قارن که پدر بر پدر در کوه قارن سلطنت داشتند سر از چنبر اطاعت بیرون کرده از هرات و قهستان و بادغیس لشکری فراهم آورد و چهل هزار مرد بر او انجمن گشت.سپس به سلطنت نواحی کوه قارن بر نشست>شناخت بیشتر قارنیان و شهر قارن احتیاج به کلنگ جستجو گر باستان شناسان داشته تا جزئیات آنها از پیچ و خم تاریخ بیرون کشیده و به دوستداران تاریخ و فرهنگ هدیه گردد.احتمال دارد مرحوم آیتی قارن قاینات را با کوه قارن در منطقه طبرستان اشتباه کرده باشد.در هر حال این موضوع نیازمند تحقیق و بررسی است.
آنچه از قارن قدیم باقی مانده هم اکنون قنات قارن با 8 کیلومتر طول از طویل ترین قناتهای قاینات بوده و فعلا جاریست .

نظرات بسته شده است.