عقاب دو برادر

نام علمی : Hieraeetus Fasciatus

نام انگلیسی:  Bonelli's Eagle    

نام فارسی: عقاب دو برادر 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 60 تا 70 سانتیمتر طول دارد و هم اندازه ی عقاب خالدار کوچک است . پرنده بالغ، از سطح تیره ی زیر بال ها، که د رتضاد با سفیدی زیر تنه قرارا دارد و دم بی رنگش که با نوار سیاهی در انتها و لکه ی متفاوت سفیدی در پشتش، تشخیص داده می شود. از فاصله ی نزدیک روی لبه بالش سفیدی کمرنگی دیده می شود، پرنده ی بالغ در هنگام پرواز، به واسطه ی سطح شکمی سفید یا نخودی با رگه رگه ی تیره وبال های دارز ، باریک و تیره رنگش ازسایر عقاب ها متمایز است و درحالت نشسته ، پشت بدنش اندکی قوز دارد. در پرنده ی نابالغ سر اخرایی مسی، زیر تنه ی قهوه ای خرمایی با رگه های پر رنگ و دم که نوارهای عرضی نزدیک به هم دارد، دیده می شود. پرنده ای جسور و چابک است واغلب به سرعت پستانداران کوچک مانند خرگوش و پرندگان را شکار می کند.

صدا: صدای این پرنده، فریاد مانند شبیه «جوی ی – جوی ی –جی ی» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رمناطق کوهستانی و بیابانها به سر برده و روی صخره های با شیب تند و گاهی نیز روی درختان، آشیانه می سازد. در ایران بومی و اندک است.

حفاظت: این پرنده د رزمره ی پرندگانی حفاظت شده است، بنابراین، باید برای حفاظتش اقدامات جدی صورت گیرد. چنین به نظر می رسد که در مناطق مرکزی و غرب ایران تولید مثل می کند و ضروری است که از محل های تولید مثل این پرنده حفاظت شود.

نظرات بسته شده است.