محاسبه زمان رصد صور فلکی دایره البروج

در زمان رصد ستارگان از صورتهای فلکی بعنوان دسته بندی آنها استفاده شده، تا با این دسته بندی بتوان این نقاط نورانی را از هم تمیز داد و ستاره مورد نظر را یافت. جال در این مطلب زمان رصد صورت فلکی دایره البروج آمده است تا به شما در یافتن سایر صورتهای فلکی کمک نماید.

 

به نظر میرسد میتوان محل تقریبی صورت فلکی دایره البروج، در سمت جنوب را با فرمول ساده زیر را در هر تاریخ و ساعت شبانه روز حساب کرد.

مثال: در طول روزهای تیرماه ساعت 12 شب تقریبا چه صورت فلکی از دایره البروج در جنوب واقع گردیده است؟

 

که طبق ترتیب، 8.5 جواب صورت فلکی عقرب در سمت راست و قوس در سمت چپ امتداد جنوب خواهد بود. به عکس شماره 1 توجه کنید.

 

مثال دوم: برای ماه آذر ساعت 12 شب چه صورت فلکی در سمت جنوب خواهد بود؟

جواب: حمل در راست و  ثور در چپ مطابق شکل 2

ثور فلکی آسمان عبارتند از: 1- حمل یل گوسفند aries 2-ثور یا گاو Taurus 3-جوزا یا دو پیکر Gemini 4-سرطان یا خرچنگ cancer 5-اسد یا شیر leo 6-سنبله یا خوشه virgo 7-میزان یا ترازو libra 8-عقرب یا کژدم scorpius 9-قوس یا کمان saggitarius 10-جدی یا بز دریایی capricornus 11-دلو یا آبیار aquarius  12-حوت یا ماهی pisces

 

لازم به ذکر است محل دقیق ستاره قابل محاسبه است ولی محل های دقیق صورت های فلکی با روابط ابتدایی به دلیل متفاوت بودن طول هر کدام به سادگی قابل محاسبه نیست.

 

حال برای مثال در ماه خرداد در طول کل شب طبق شکلهای 3 به بعد، به تفکیک ساعت، صورت های فلکی دایره البروج چنین دیده خواهند شد.

 

نظرات بسته شده است.