مختصات جغرافیایی

عرض جغرافیایی موازی:
فاصله زاویه ای یک نقطه در شمال یا جنوب خط استوا عرض جغرافیایی نامیده میشود. حلقه‌های دور کره زمین که موازی با خط استوا هستند عرض جغرافیایی موازی یا خطوط موازی نامیده میشوند.
طول جغرافیایی خطوط نصف النهار:
سری دوم حلقه های حول کره زمین، زاویه سمت راست عرض جغرافیایی که از قطبها عبور میکنند طول جغرافیایی خطوط نصف النهار یا خطوط نصف النهار نامیده میشوند.
یک نصف النهار به عنوان نصف النهار مبداء انتخاب شده است (نصف النهار صفر درجه) و این نصف النهار از گرینویچ در انگلستان عبور میکند.
فاصله هر نقطه شرقی یا غربی تا نصف النهار گرینویچ را طول جغرافیایی گویند.
مختصات جغرافیایی:
اندازه گیری زاویه ای را مختصات جغرافیایی گویند. هر دایره ای به 360 درجه تقسیم شده است که هر درجه 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است.


عرض جغرافیایی:
با صفر درجه از خط استوا شروع میشود به سمت شمال و جنوب مواز عرض جغرافیایی به 90 تقسیم شده است و درنهایت به قطب شمال با عرض جغرافیایی شمالی 90 و به قطب جنوب با عرض جغرافیایی جنوبی 90 میرسد. در طرفین خط استوا، عرض جغرافیایی میتواند ارزش شمارشی مشابهی داشته باشد البته باید جهت N یا S آن همیشه مشخص شود.


طول جغرافیایی:
با صفر درجه از نصف النهار مبداء شروع میشود. طول جغرافیایی در هر دو جهت شرق و غرب اندازه گیری میشود. خطوط شرقی نصف النهار مبداء به 180 درجه تقسیم شده است و به نام طول جغرافیایی شرقی شناخته میشود. خطوط غربی از نصف النهار مبداء هم به 180 تقسیم و به نام طول جغرافیایی غربی نامیده میشود. همیشه باید جهت W یا E آن مشخص شود. خطی که دقیقاً مقابل نصف النهار مبداء است. میتواند 180 درجه غربی یا شرقی باشد.
تمام مکانها در روی کره زمین دارای طول و عرض جغرافیایی هستند که به صورت زیر نشان داده میشود: عرض جغرافیایی N 321500 و طول جغرافیایی W 845000.


فاصله زاویه ای در سطح زمین:
یک درجه عرض جغرافیایی
تقریباً 111 کیلومتر یا 69 مایل است.
یک ثانیه عرض جغرافیایی
تقریباً معادل 30 متر یا 100 فوت است.
یک درجه طول جغرافیایی
تقریباً معادل 111 کیلومتر یا 69 مایل است.
نصف النهارها در قطبین به هم می رسند بنابراین زاویه آنها صفر است.
برای مشخص کردن جهت و مکان از درجات استفاده کنید.
1 درجه = 60 دقیقه
1 دقیقه= 60 ثانیه

قطب شمال مغناطیسی
یک قطب نما مسیر شمال- جنوب مغناطیسی را نشان میدهد نه مسیر طول جغرافیایی. منظور از شمال مغناطیسی، قطب شمال نیست بلکه مکان آن در شمال کانادا در باتورست است. اختلاف مغناطیسی بین W 30 در آلاسکا و E 50 در گریلند هست. هیچ اختلافی در آگٌنیک که تقسیم کننده تغییرات مغناطیسی شرق و غرب است وجود ندارد. خط آگنتیگ از این نواحی میگذرد: سواحل غربی بای هادسون- از میان دریاچه سوپریر- از سواحل غربی فلوریدا و از وسط کشور کوبا.


خط آگٌنیک یا خنثی:
شرق خط، مشرق است و غرب خط، مغرب است. بدین معنی که خواندن قطب نما باید با اختلافها که بستگی به موقعیت شما دارد تطبیق پیدا کند.

انحراف مغناطیسی مدارات
قطب نما باید مدار مغناطیسی را متعادل کند. انحراف، شیب سوزنی هست.

خواندن قطب نما
روشهای تعیین مسیر و جهت
جهت ها در زندگی روزمره ما به صورت راست، چپ و مستقیم به کار می آیند. اما این سؤال هست که به سمت راست از چه جهتی؟


اندازه گیری زاویه ای
با اندازه گیری زاویه میتوان جهتها را تشخیص داد. معمول ترین اندازه گیری زاویه ای به صورت درجه است که دارای تقسیمات فرعی دقیقه و ثانیه است.


خطوط مرکزی
برای اندازه گیری هر چیزی باید یک نقطه شروع یا یک نقطه صفر وجود داشته باشد. رایج‌ترین و بهترین نقطه صفر در زمان استفاده از قطب نما شمال مغناطیسی و در وقت استفاده از نقشه شمال واقعی است.


شمال واقعی
هر نقطه ای در سطح زمین که امتداد مستقیم آن به قطب شمال برسد شمال واقعی است. همه خطوط طول جغرافیایی، خطوط شمال واقعی هستند. شمال واقعی معمولاً به وسیله یک ستاره در روی قطب نما یا نقشه نشان داده میشود.


شمال مغناطیسی
شمال مغناطیسی در جهت قطب مغناطیسی شمال است که به وسیله سوزن جستجوگر شمال در قطب نمای مغناطیسی مشخص میشود. شمال مغناطیسی معمولاً به وسیله سوزنه پیکان نشان داده میشود.


قوس افق و عکس قوس افقی
قوس افق (آزیموت)
آزیموت به عنوان یک زاویه افقی درجهت گردش عقربه ساعت از نقطه ثابت شمال اندازه گیری و مشخص میشود. هنگام استفاده از قوس افق یا آزیموت نقطه ای به وجود می‌آید که تصور میشود مرکز دایره آزیموت است. آزیموت ها، از حصول محوری که اندازه گیری میشوند و نامگذاری میکنند قوس افق مغناطیسی از شمال مغناطیسی عبور میکند. بنابراین جهت داده شده به دو روش مختلف قابل بررسی است:
(a اندازه گیری به وسیله قطب نما، آزیموت مغناطیسی است.
(b اندازه گیری از نصف النهار در روی نقشه آزیموت واقعی است.
آزیموت برعکس
آزیموت برعکس، مسیر و جهت عکس یک آزیموت است.
برای بدست آوردن قوس افق برعکس از یک آزیموت به دو صورت است:
1- اگر آزیموت 180 درجه یا کمتر بودن آن را به اضافه 180 کنید.
2- اگر آزیموت 180 یا بیشتر بود آن را از 180 کم کنید. آزیموت برعکس میتواند بین 0 تا 360 درجه باشد.

نظرات بسته شده است.