مسجد جامع رجبعلی، تهران

این بنا در خیابان 15 خرداد در گذر قدیمی درخونگاه واقع گردیده و از آثار دوره قاجاریه است که در دوره اخیر، متحمل تغییرات وتبدیلات بسیار گردیده است . این بنا در اصل در میان مجموعه ای مشتمل بر مسجد، تکیه و مدرسه قرار داشته و دارای صحن نسبتا وسیع، شبستان تابستانی و زمستانی، ایوان و مدرس زیبایی بوده که متأسفانه اکنون تنها بخشی از شبستان زمستانی و ایوان آن باقی مانده و بخش های دیگر تجدید ساختمان گردیده یا به بناهای تجاری و مسکونی تبدیل شده است . ایوان و شبستان قدیمی مسجد نیز آسیب دیده است و احتیاج به تعمیرات و بازسازی دارد . این بخش دارای تزیینات کاشی و کتیبه های متعدد است . ایوان رفیع مسجد دارای طاقنماهای جانبی، تزیینات کاشی و کتیبه ای سرتاسری است . در وسط دایره کاشی ایوان، نام استادکار و تاریخ اتمام تزیینات، "عمل کمترین استاد محمد قلی شیرازی سنه 1262" ثبت گردیده است . بخش هایی از کاشیکاری ایوان فروریخته است . در پشت ایوان مذکور، شبستان قدیمی مسجد با محراب و تزیینات کاشی قرار گوفته است . این شبستان توسط جرزهای آجری و پوشش طاق و گنبد مسقف شده است . بخشی از این شبستان، در دوره های جدیدتر فرو ریخته که به جای آن شبستانی با مصالح و شیوه جدید ساخته اند . این دو بخش توسط در آهنی به یکدیگر مرتبط می شود . در اطراف محراب و دیواره های شبستان، کتیبه های قرآنی بر کاشی نوشته اند که مرتبط به دوره قاجاریه است . همچنین بر بخشی از بدنه شبستان، اسامی مقدس را با کاشی و به صورت تزیینی نگاشته اند . پوشش محراب، مزین به مقرنس کاری است . طاقنماهای اطراف صحن، مزین به کاشیکاری است و بر قسمت قدیمی و اصلی آن، کاشیکاری هایی از دوره قاجار مورخ 1260ه-. ق نصب شده است . به جای شبستان تابستانی مسجد، بنای آجری در 3 طبقه ساخته اند که طبقه زیرین به تجاری، طبقه همکف به زینبیه و طبقه سوم به مسکونی تبدیل شده است . بنا دارای دو ورودی اصلی و فرعی است . ورودی فرعی، به صحن و ورودی اصلی، به شبستان مسجد باز می شود . سردر ورودی اخیر دارای کتیبه ای مورخ 1352 است . به جای مدرسه و تکیه قدیمی، بناهای تجاری ساخته اند . این بنا به شماره 414 به ثبت تاریخی رسیده است

نظرات بسته شده است.