مسجد حاج غنی، شیراز

این بنا در انتهای شمالی بازار وکیل واقع گردیده و بین سال های1300تا1303 ه-. ق توسط حاجی محمدحسن اسماعیل بیک – تاجر شیرازی- به جای مسجد قدیمی تری ساخته شده است . هردو ورودی، در سمت شرقی، رو به روی مدخل ورودی بازار وکیل واقع گردیده و دارای تزیینات زیبای کاشیکاری است . بر پیشانی سردر کتیبه ای به خط نستعلیق بر روی سنگ مرمر نوشته شده است : " … حاجی حسن تاجر شیرازی در سنه 1301 بتجدید طرح و بنای آن موفق گردید و در سنه 1303 اتمام یافت و در همان سال برحمت خدا واصل گردید" . بنای مسجد شامل یک رشته رواق در شرق و یک رشته رواق در غرب و دو شبستان کوچک در شمال و یک شبستان در جنوب است . رواق شرقی و غربی، در هر سمت شامل 5 طاقنما است که در دوره اخیر با نصب درهای آهنی مسدود شده اند . در سمت شمال، دو شبستان در عرض مسجد بنا شده که شبستان شمال غربی، وسیع تر و دارای چهار ستون سنگی است . شبستان شمال غربی، تنها دو ستون سنگی دارد . پوشش هر دو شبستان، متشکل از گنبد های ساده و کوچکی است که به کمک طاق هایی بر روی ستون ها و جرزهای اطراف قرار گرفته است . ستون ها، ساده اند و به صورت مدور، از سنگ های یکپارچه حجاری شده اند . در پای سرستون، یک پیچ مدور و روی آن، سرستون که برجسته تر از ستون است، قرار دارد . سقف رواق ها دارای تزیینات کاشیکاری معقلی زیبایی است . بر پیشانی طاقنماها، لچکی های بسیار زیبایی از تزیینات کاشیکاری به شکل های زیبای هندسی دیده می شود . ازاره مسجد، از سنگ های سرخ فام است

نظرات بسته شده است.