مسجد حاج میرزا کریم صراف

این بنا درمحله اسحاق بیگ، 200 متری مسجد نصیرالملک، دربافت قدیمی شیراز واقع گردیده است و ازآثار اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه محسوب می شود . شبستان اصلی مسجد درضلع شمالی قرار دارد که درطی سال های اخیر سه دهانه آن فروریخته است . بقایای تزیینات ساده کاشیکاری و آجرکاری دربنا مشهود است. به استناد سنگ نوشته ای که برسردر ورودی مسجد نصب شده، مسجد دردوره قاجار تعمیر شده است . این بنا به شماره 1080/3 به ثبت تاریخی رسیده است .

نظرات بسته شده است.