مینا

نام علمی : Acridotheres Tristis

نام انگلیسی: Common Mynah    

نام فارسی: مینا

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 23 سانتیمتر طول دارد و شیه مینای خاکستری است اما پرو بالش قهوه ای مایل به قرمز است منقار و لکه لخت زیر چشم زرد روشن است و در پرواز لکه ی سفید مشخصی در قاعده شاهپرهایش ( در هر دو سطح بال) به خوبی دیده می یشود . درحالت نشسته، در قسمت بیرونی پوشش زیر بال ها و در تک شاهپرهای دم به جز دو شاهپر مانی سفید ی دیده می شودروتنه تیره تر از زیر تنه و دم تقریبا سیاه است. معمولا جفت جفت یا در گروه های کوچک دیده می شود رفتارش شبیه سار بوده اما زود رام و بی باک است.

صدا: صدای این پرنده عمدتا تقلید از سایر پرنده هاست. اما صدای اصلی اش شبیه «پیو-پیو- پیو» «چه- چه – چه» ،«ته لی – ته لی – ته لی- » ، «تو –تو-تو»، «تی تی تی» و «پری و- پری و» وصدای هشدار «تراآه» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در شهرها ، روستاها ، باغ ها، مزارع و علقزارها به سر برده ولابلای درختان و نیزارها نیز دیده می شود و در سوراخ درختان دیواره ها، سقف خانه ها و تنه ی درختان آشیانه می سازد در ایران بومی و نسبتا فراوان است.

حفاظت: این پرنده در گذشته منحصرا در مناطق جنوب شرقی و جنوب مرکزی دیده می شد، اما در سال های اخیر به سبب رها سازی آن در سایر شهرها از جمله تهران و با امکان اشغال جایگاه های خاص اکولژیک در مسیر حرکتشان به مناطق شمالی دراغلب شهرهای بزرگ از جمله تهران دیده می شود. بنابراین در حال حاضر محدودیت های صید و شکار آن برای حقاظتش کافی است.

نظرات بسته شده است.