میوه خور

نام علمی : Hypocolius Ampelinus

نام انگلیسی: Grey Hypocolius    

نام فارسی: میوه خور

 

 

پراکندگی

مشخصات: این پرنده 23 سانتیمتر طول دارد و شکل ظاهریش شبیه سنگ چشم بزرگ، اما دمش بلندتر است. پر و بال آبی خاکستری است و در پرنده نر، لکه سیاه مشخصی که چشم و گوشپرها را فرا گرفته و با نوار باریک سیاهی در پس سر، به هم متصل شده، دیده می شود. انتهای دم سیاه، بال ها گرد و کوتاه، که در لبه شاه پرهای اولیه سفید و پو شپرها سیاه، است. روتنه تارک و دم خاکستری متمایل به آبی، پاها قهوه ای گوشتی رنگ، زیر تنه سفید خاکستری و منقار خاکستری تیره است. پرنده ماده فاقد لکه سیاه چشمی و اندکی کمرنگ تر است. اغلب به صورت گله های کوچک دیده شده و از میوه های تغزیه می کند و به آسانی رام می شود.

صدا: صدای این پرنده ساده و شبیه به "تری تور تور" و در هنگام نشستن روی درخت صدایی شبیه به "وی یو" شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در بوته زارها، باغ های خرما و بیشه ها به سر برده و آشیانه بزرگ و حجیمی روی درختان کوچک می سازد. در ایران در تابستان ها در خوزستان فراوان دیده شده و اخیرا اخباری از تولید مثل آن در سیستان نیز گزارش شده است.

خفاظت: حفاظت از محل های تولید مثل و آشیانه این پرنده ضروری است.

نظرات بسته شده است.