پرستو دریای ساندرز ( پرستو دریایی خلیج فارس )

نام علمی : Sterna Saundersi

نام انگلیسی: Saunders's Tern    

نام فارسی: پرستو دریای ساندرز ( پرستو دریایی خلیج فارس )

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 22 سانتیمتر طول دارد، تشخیص آن از پرستو دریایی کوچک بسیار دشوار است. خصوصا اگر در پر و بال غیر تولید مثل و در خلیج فارس باشد. روتنه اش کمرنگ تر و اندکی کوچکتر ا زپرستو دریایی کوچک به نظر می آید. تابستان ها، پاها قهوه ای تیره است. و به واسطه ی سیاهی بیشتر شاهپرهای سوم و چهارم نخستین( اولیه) تشخیص داده می شود. رفتار، صدا و زیستگاهش شبیه پرستو دریایی کوچک، با این تفاوت که منحصرا دریازی است. در ایران، زمستان ها دیده می شود.

حفاظت: بررسی بیشتر مناطق پراکندگی این پرنده در ایران، اهمیت بسزایی در برنامه ریزی حفاظتی آن دارد.

نظرات بسته شده است.