پسنده کوه ۴۰۰۰ متر

   

نام فارسی :  پسنده کوه 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی: این قله در جناح شمال خط الرأس سیاه سنگ چالون و از جمله آخرین بلندی های 4000 متری دره نفت چاک در شمال منطقه تخت سیلمان و در حاشیه جنوبی رودخانه سرد آبرورد است.

بررسی توپوگرافی قله: پسندکوه قله ای نوک تیز است که از کف دره سردآبرود در نقطه به نام ونداربُن ارتفاع می گیرد. بلندای یال قسمت جنوبی قله خود دارای نام جداگانه ای به نام مارشنواست در فاصله نزدیکی ازآن قرار دارد. سپس بر ارتفاع ادامه یال جنوبی آن افزوده شده ازقلل مارشنو، نفت چاک،کل بزان، گله گردنک، وکلاچبند گذشته به قله چالون بزرگ متصل می شود. جناح های شرقی و غربی و شمالی قله باشیب های تند صخره ای سنگلاخی محصور می باشند.

مسیر صعود به قله :برای دستیابی به این قله زیبا وبرج مانند می باید از راه رودبارک به ونداربُن استفاده کرد. از این نقطه ییلاقی زیباکه زمان هایی دور نقطه اسکان روانشاد مرحوم درویش میرزا آقانامی بوده است صعود را آغاز می کنیم. یال شرقی قله دارای برج های صخره ای بزرگی است که مانع اصلی برای یک صعود راحت به حساب ما آید وشناخت کافی از سنگ نوردی را الزامی می کنند. اما یال شمال شرقی آن موسوم به یال درختی در بالای ونداربن مسیر نسبتاً ساده تری است. ازونداربُن بر روی یال درختی که با شیب تندی توأم است ارتفاع گرفته در نوک یال به یک قله فرعی به نام کندلکوم به ارتفاع 3540 متر می رسیم. از اینجا مسیر را به سمت تیغه های اصلی در سمت جنوب تغیرجهت داده با صعود ازمیان آنها و مقدار کمی درگیری با سنگ به ارتفاع 3800 متر پا می گذاریم. دراین مسیر بایددو قله فرعی راصعودکنیم. درحالی که نما کُرماکوه رادر پشت سر ویال سترگ سیاه کمان را درسمت غرب داریم. با عبور از میان تیغه های سنگلاخی به قله پسندکوه به ارتفاع 4000 متر نزدیک می شویم. بر روی نقشه ها توپوگرافی ارتفاع پسند کوه 3870 مترثبت شده است در حالی که ارتفاع سنج های ما اعداد بالاتری را نشان می دهد. به علاوه از اینجا به وصوح پیداست که ما بلندتر از کفی مسطح لبه یخچال سرچال قرار داریم. بنابراین ارتفاع ما باید بیشتر از این ها باشد. به هرحال بادیداری ازنفت چاک وقله گردُه مانندکلاچبند و دره زیبای قله اَبیدر در قسمت شرقی مان از مسیر صعود شده با دقت کافی به ونداربُن بازمی گردیم.

بهترین زمان برای صعود به قله پسندکوه اوایل تیرماه می باشد.

وضعیت زمستان قله: بواسط وجود تیغه های سنگی و شیب بیش ازحد مسیر احتمال ریزش بهمن در امتداد یال درختی و اطراف آن وجود دارد. صعود زمستانی به این قله با توجه به مشکلات آن بیش از سه روز زمان می خواهد. همچنین زمستان های سخت منطقه و شرایط سخت قله، صعود بدان را با مسائل گوناگون روبه رو می سازد.

نظرات بسته شده است.