پی پت درختی

نام علمی : Anthus Trivialis

نام انگلیسی: Tree Pipit    

نام فارسی: پی پت درختی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 15 سانتیمتر طول دارد شبیه به پی پت صحرایی، اما اندکی بزرگتر، پر چثه تر و دم کوتاهتر است. به واسطه صدایش از پی پت صحرایی به آسانی متمایز می شود. در مقایسه با پی پت صحرایی عموما روتنه خاکستری قهوه ای (در بعضی خاکستری سبز) سینه زرد نخودی روشن، شکم سفید، سینه با رگه های پهن قهوه ای تیره، اما در پهلو رگه ها ظریف تر است. ناخن انگشت عقبی کوتاهتر و خمیدگی بیشتری از پی پت دشتی دارد. در پاییز از پی پت گلو سرخ، به واسطه صدا، پهلو های خط دار ناز، روتنه با تنوع رنگ کمتر و خال های سیاه کوچکتر در خط روی گونه و همچنین تفاوت زیستگاهش، متمایز می شود. پروازش به شکل موجی پر دامنه است. هنگامی که بر روی زمین است دمش را کمتر تکان داده و مانند پی پت صحرایی عصبی نیست.

صدا: صدای این پرنده در پرواز کوتاه و شبیه " به زیر" یا "سه تیت" و در نوک درختان شبیه " سی یا-سی یا-سی یا" شنیده میشود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های با فضای باز، کشتزارها با درختان پراکنده و در مهاجرت در فضای بازبه سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان و به صورت مهاجر عبوری در همه جا دیده می شود.

حفظت: در حال حاظر این پرنده نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نظرات بسته شده است.