کبک چیل

نام علمی : Perdix Perdix

نام انگلیسی:  Grey Partridge    

نام فارسی: کبک چیل

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و از تیهو اندکی بزرگتر، اما از کبک و دراج کوچکتر است. به واسطه ی پیشانی و گلوی نارنجی بلوطی، سینه خاکستری و لکه نعل مانندش به رنگ قهوه ای تیره در زیر تنه و نیز نوارهای پهن بلوطی عرضی در پهلوها به آسانی شناخته می شود. نر و ماده همشکل اند و در پرواز خال های قهوه ای خاکستری رنگی روی  بال ها و زیرتنه اش دیده می شود که در تضاد با رنگ خاکستری گلو و چارچوب بلوطی سر قرار دارد. پرهای بیرونی دم نارنجی قهوه ای است. هنگام راه رفتن قوز کرده و به محض احساسی خطر فورا خود را جمع کرده و در حالی که سرش را بالا گرفته و آماده ی پرواز است، به سرعت می دود.

صدا: صدای این پرنده زنگ دار است و درهنگام عصر یا شب، شبیه «جی رر- رک » و هنگام پرواز ناگهانی، به صورت «گرری ی – گرری ی» شنیده می شود.

زیستگاه : این پرنده در اراضی کشاورزیف مراتع، حاشیه ی تالاب ها، تپه های شنی و اراضی بایر به سر برده و در نقاط کاملا پهنان، روی زمین و زیر بوته ها آشیانه می سازد. در ایران بومی اما جمعیت آن اندک است.

حفاظت: آگاهی دقیقی از وضیعت جمعیت این پرنده در دست نیست، اما به نظر می رسد کنترل شکار این پرنده، در حال حاضر، برای حفاظت و بقایش کافی باشد.

نظرات بسته شده است.