کلاغ سیاه

نام علمی : Corvus Frugilegus

نام انگلیسی: Rook

نام فارسی: کلاغ سیاه

پراکندگی

مشخصات ظاهری : این پرنده ۴۶ سانتیمتر طول دارد و یکدست وسیاه و اندازه اش متوسط است و به واسطه ی منقار بلند و خاکستری نوک تیز ، با پوست لخت خاکستری سفید در قاعده ی آن به آسانی شناخته می شود. برخلاف سایر کلاغ ها تارکش اندکی برجسته بوده و ران هایش از پر پوشیده شده و به شکل مشخصی رشته رشته است . پرنده ی جوان فاقد منقار خاکستری و پوست سفید مایل به خاکستری در قاعده ی منقار بوده و تا حدودی به کلاغ ابلق سیاه شباهت دارد، اما تارک بلندتر و منقارش نوک تیزتر و راست تر است. پرنده ای بسیار اجتماعی بوده و به صورت گروه های بزرگ دیده می شود.

صدا:صدای این پرنده تو دماغی و به صورت «کاه» یا «راآک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در زمین های زراعتی با درختان پراکنده و کشتزارها به سر برده و به صورت گروهی روی درختان بلند آشیانه ی بزرگی ساخته و تولید مثل می کند. در ایران زمستان ها بسیار فراوان است و به وفور نیز تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر نیازی به برنامه های ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.