کوه سبلان۴۸۱۱ متر

   

نام فارسی :  کوه سبلان 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی: قله بزرگ و مرتفع سبلان به ارتفاع تقربی 4811 الی 5100 متر واقع در شمال غربی استان اردبیل از جمله مشهورترین کوه های ایران به شمار می رود. این قله و مجموع قلل بزرگ پیرامون آن از شمال به منطقه لاری و مشکین شهر، از جنوب منطقه عمومی سراب، ازشرق به اردبیل و سرعین و از غرب به بخش هریس می رسد.

بررسی پوتو گرافی: مجموعه قلل یخچالی ومرتفع سبلان بالغ برچندین قله بالا 400 متراست در اطراف مخروط بزرگ سبلان که آتشفشانی خاموش می باشد قرار دارند. قله اصلی سبلان ازجناح شمالی توسط چند یخچال وگرده صخره ای به دشت های شابیل و آبگرم قطور سومی رسد و از جنوب با شیب های تندی سنگلاخی به دره سرعین وو یلا دره آلوارس و از سمت غرب و شمال غرب این قله بوسیله یخچال ها و شیب تندی پوشیده شده است و تنها از طریق گردنه مرتفعی در جنوب غرب به قلل هرم داغ (4400متر)کسره داغ متصل می باشد.

ویژگی های خاص: وجود دریاچه زیبا برفراز قله 4800 متری و چندین یخچال بزرگ و کوچک و چشمه های آبگرم سرعین، مویل، قطورسو، شابیل همچنین دره بزرگ فرسایشی شیروان دره و مناظر بی نظیر گرزدیوها آن و وجود چندین برکه ودریاچه از جمله دیدنی های منطقه به حساب می آید.

مسیر صعود به قله:صعود به سبلان درفصل و زمان مناسبی که ما اختیار کردیم از جمله خاطره انگیز ترین برنامه های است که یک کوهنورد می توان آرزوداشته باشد. دشت های سراسر گل لاله وسر سبز، جویباران ورمه های بزرگ گوسفند، دیدار عشایر شاهسون، وجود برکه و یخچال ها و هوای مناسب ابری و آبی و بارانی از تناقضات گاه به گاه سبلان به شمار می رود. سبلان دارای چندین مسیرصعود است. ما در این برنامه مسیری را طی می کنیم که کمتر از سایر مسیرها مورد توجه کوهنوردان بوده است. غرب سبلان منطقه بکر و کمتر دست خورده و مرتفع با بادهای شدید بهار و تابستانی می باشد. از طریق اردبیل خود را به آبگرم قطور سو و از آنجا به وسیله نقلیه به آبگرم شابیل می رسانیم. از این نقطه پیاده روی خود را در دشتی سرسبز رو به سوی سبلان به سمت جنوب غرب سیاه ادامه می دهیم (1). از فرو رفتگی انتهای شیروان دره از سرازیری مختصر عبور کرده، در میان تپه ماهورها خود را به کاسه شمال غربی سبلان در کنار دریاچه قره گل می رسانیم(2). سپس از طریق راه پاکوب مشخص که در امتداد یک رشته کوتاه چسبیده به گردنه غربی به پیش می رود مسیر را ادامه می دهیم. راه کم کم ارتفاع گرفته و ازکف کاسه یخچال بالا می رود(3). روی به سوی شیب تند غربی سبلان، آخرین پیچ را پشت سرگذارده، گام برگردنه غربی و جانپناه کوچک آن می گذاریم (4). شبی را در این مکان سپری کرده، و فردایی آن روز آماده صعود از شیب بسیار تند غربی می شویم. سراسر این شیب تند را سنگلاخ های وسیعی پوشانده به صورتی که حرکت در جهت بالا کمی مشکل می باشد. ما مسیر را درکنار نوار برفی فشرده ای از ورزش بادهای زمستانی صعود می کنیم. مسیر پس از مدتی ارتفاع قابل ملاحظه ای گرفته و به یک باره تمامی شود. صخره ای بلند و نقش آسمان آبی بر روی قله؛ اینجا دریاچه سبلان است که گرداگرد آن را برفچال های ابدی پوشانده اند. هوای جان افزایی است. باران ریز تندی آغاز می شود که به تدریج تبدیل به ذرات با شکوه برف می گردد. هوا روشن می شود و دوبره مه آلودمی گردد ودیگربار ابرها ازقله فرار می کنند.هوا درمدت 30دقیقه چند ین بار تغییر می کندوما همچنان برفراز قله به تماشای دریاچه نشسته ایم وسپس بادور زدن دریاچه دیدار ازقله صخره ای آندر هوای مناسب تر مجدد به دهانه غربی بازگشته با سرعت بیشتری مسیر صعود شده را در سراشیبی وصف نا شدنی شن اسکی می کنیم تادر مدت یک ساعت به جانپناه غربی باز گردیم.بهترین زمان برای صعودبه سبلانه اواخر تیرماه تا اوایل مرداد ماه است.

 وضعیت قله در زمستان:منطقه پیرامون سبلان واستان اردبیل به واسطه حجم سنگین برف وباد شمال زمستان،آب هوایی شبیه شرایط حاکم برقطب ردارد.حجم متراکم برف سنگین در دامنه هاوکوهپا یه های سبلان دسترسی به جانپناه های شرقی وغربی آن رابه طور مداوم با مشکل مواجه می سازد.بارکشی وبرف کوبی سنگین از جمله مشکلات رسیدن به جانپناه هادراین فصل به شمارمی روند.شدت وورزش بادبرروی مخروط اصلی سبلان بخصوص از مسیر غربی بردشواری زمستان آن ها می افزاید. این دشوار زمانی شدت می یابدکه تیم صعودکننده به علت بدی هواوکمی دیدازمسیر خارج شود.این مشکل به طورغیر قابل تصوری بازگشت رابا مشکل روبه رو خواهد کرد.

نظرات بسته شده است.