گره دو طناب روش ۲

1-ابتدا با طناب اول در دست خود یک حلقه درست کنید . اطمینان حاصل کنید که سر طناب در سمت چپ قرار دارد.
2-سر طناب دوم را در حلقه ای که درست کردید , وارد کنید.
3-سر طناب دوم را دور حلقه از زیر طناب اول بچرخانید.
4- سر طناب دوم را از داخل حلقه طناب اول عبور دهید و آن را از زیر بدنه خودش عبور دهید تا حلقه دیگری تشکیل شود .سپس انتهای طناب دوم را بکشید تا گره محکم شود.

 

گره زدن طناب

 

شکل 1

 

گره زدن طناب

 

شکل 2

 

گره زدن طناب

 

شکل 3

 

گره زدن طناب

 

شکل 4

 

گره زدن طناب

 

شکل 5

نظرات بسته شده است.