گره زدن طناب به جسم ثابت روش ۱

این گره استحکام متوسطی دارد و برای تحمل نیروی کم و یا کشیدن اجسام سبک ( تا 100 کیلو ) مورد استفاده قرار می گیرد . برای وزنهای سنگین این گره توصیه نمی شود.
1-سر طناب را از پشت جسم ثابت عبور دهید و به کنار بدنه طناب نزدیک کنید.
2-سر طناب را از زیر بدنه طناب عبور دهید.
3-سر طناب را از بالا وارد حلقه ایجاد شده نمایید.
4-بدنه طناب را بکشید تا گره محکم شود.

 

گره زدن طناب

 

شکل 1

 

گره زدن طناب

 

شکل 2

 

گره زدن طناب

 

شکل 3

 

گره زدن طناب

 

شکل 4

 

گره زدن طناب

 

شکل 5

نظرات بسته شده است.