مرور رده

جهت‌یابی به کمک ستارگان

جهت یابی به کمک ماه

حال اگر در نیمه ی اول بودیم طرف کوژ (برآمده) هلال جهت مغرب را نشان می دهد. _و اگر در نیمه ی دوم ماه بودیم طرف قعر ( تو رفتگی ) هلال مغرب را نشان می دهد. قطب نمای ماه در یک شب مهتابی چوبی را داخل زمین فرو کنید. با…

جهت یابی به کمک خورشید

همانطور که همگی می دانیم محل طلوع خورشید مشرق و محل غروب آن مغرب است . برای جهت یابی کافی است که بتوانیم یکی از جهات اصلی را پیدا کنیم آنگاه می توانیم با استفاده از رابطه ی معروف زیر سایر جهات را بیابیم : اگر دست راست بطرف مشرق…

جهت یابی بکمک ستاره های اوریون

کمربند ستاره های اوریون اوریون از 7 ستاره نزدیک به هم کمربند ستارگان است. سه ستاره نزدیک به هم کمربند ستارگان است. زمان دیدن صور فلکی اوریون وقتی است که از قسمت مشرق طلوع کرده و از مغرب غروب میکند. در خط استوا، دو حالت زیر تقریباً از…

جهت یابی به کمک ستاره قطبی

برای پیدا کردن شمال، ستاره قطبی را پیدا کنید.ستاره های دیگر به دور ستاره قطبی می‌چرخند.آسانترین راه برای شناسایی ستاره قطبی، استفاده از مجمع الکواکب دب اکبر است. (از دو ستاره جلویی دب اکبر که در انتهای کاسه دب اکبر وجود دارند خط…