مرور رده

راسته فرد سمان

این حیوانات جثه بزرگی دارند، فاقد شاخند. ( کرگدن ها دارای یک یا دو شاخ بر روی بینی هستند ) در این راسته وزن بدن بر روی یک یا سه انگشت قرار دارد. دندان های نیش، چنانچه وجود داشته باشد، بسیار کوچکند. این جانوران علف خوارند و معده آنها ساده ( یک قسمتی ) است راسته فرد سمان، خانواده های کرگدن ها، اسب خرطوم دار و اسب و الاغ را شامل می شود که از بین آنها فقط خانواده اسب و الاغ در ایران وجود دارد.