مرور رده

راسته گوشت خواران

اين راسته شامل پستانداراني با جثه و شكل‌هاي مختلف است، از راسوي 25 گرمي تا خرس قهوه‌اي 250 كيلويي را در برمي‌گيرد (زير گونه خرس قهوه‌اي به نام گريزلي كه در آلاسكا زندگي مي‌كند 780 كيلوگرم وزن دارد). غذاي اصلي اكثر آنها را گوشت تشكيل مي‌دهد، ولي برخي مانند خرس‌ها همه چيز خوارند و قسمت اعظم غذاي آنها از مواد گياهي است (پانداي غول‌پيكر از گياه خيزران تغذيه مي‌كند). دندان‌هاي گوشت‌خواران مهم‌ترين اسلحه آنها است كه براي گرفتن طعمه و بريدن گوشت تغيير شكل يافته است، دندان‌هاي هر طرف آرواره شامل سه دندان پيشين، يك دندان نيش بسيار بلند و مخروطي شكل است. دندان‌هاي پيش آسيا و آسيا با تعداد متفاوت است، حداقل يكي از اين دندان‌ها كه گوشت بُر (كارناسيال) ناميده مي‌شوند براي بريدن گوشت تغييراتي يافته و به صورت تيغه مانند درآمده است. اين دندان‌ها در گربه‌سانان كه رژيم غذايي آنها بيشتر گوشت است تغيير زيادتري يافته، ولي در حيوانات همه چيز خوار نظير خرس پهن‌تر است.