درگاه کویرطبیعت ایرانذخیره گاه های زیست کره ایران
ذخیره گاه های زیست کره ایران

حفاظت و مديريت مناطق و عرصه­هاي با ارزش اكوسيستمي و داراي غناي ژنتيكي بالاي گياهي و جانوري بدون در نظر گرفتن جوامع محلي و نقش مشاركتي آنها در روند مديريت بهينه و توسعه پايدار عملاً امكان پذير نبوده و تجربه دهه­هاي گذشته نيز بر اين امر صحه گذاشته است. لذا در دهه 1960 متخصصين و كارشناسان ارشد محيط زيست بر ايده نويني تحت عنوان ذخيره­گاه زيست­كره به توافق رسيدند و از همان سالها ايجاد و تاسيس ذخيره­گاه زيستكره در يونسكو به جديت پيگيري شد. وجه تمايز ذخيره گاه هاي زيست كره از ديگر طبقات حفاظت شده، روش برنامه ريزي و مديريت مناسب آنهاست كه بر پايه استفاده هاي چند منظوره و سپردن نقش اساسي و سازنده به جوامع محلي استوار است. در اين برنامه ريزي ها، توجه به ارتباط متقابل انسان و منابع طبيعي و استفاده پايدار، زمينه حفاظت و حمايت از منابع ژنتيكي گياهي و جانوري، پژوهش، نظارت و كنترل پيوسته زيست محيطي را فراهم مي سازد.

 


     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.