آشنایی باصفحه Trip Computer در GPS

شما می باشد که از GPS این صفحه یکی از صفحات اصلی دستگا ه
قسمت منوی اصلی نیز در دسترس می باشد . در این صفحه شما می توانید
تنظیمات مختلف را برای کامپیوتر برنامه خود انجام دهید . در این قسمت ،
شما می توانید 8 نوع اطلاعات ناوبری را در اختیار داشته باشید . در
را انتخاب کنید می توانید 3 نوع Big Number صورتیکه حالت
اطلاعات ناوبری را با فونتهای درشت و قابل مشاهده در هر شرایطی در
صفحه داشته باشید . شما می توانید این اطلاعات را از بین بیش از 30
اطلاعات مختلف انتخاب نموده و بسته به کاربرد خود آن را در این قسمت
نمایش دهید


با فشردن دکمه تنظیمات صفحه ، شما می توانید به قسمتهای زیر
دسترسی داشته باشید


شما قبل از هر برنامه جدید باید اطلاعات برنامه : Reset •
نمایید . به عنوان مثال شما در برنامه Reset قبلی خود را
قبلی 10 کیلومتر پیاده روی داشته اید . حال در برنامه
نکنید مقدار اولیه پیاده Reset جدید اگر مقادیر قبلی را
روی شما همان 10 کیلومتر خواهد بود و قطعاً شما نمی
توانید اطلاعات برنامه خود را استخراج کنید . در هنگام
کردن به یاد داشته باشید که در صورت انتخاب Reset
ها ، آنها نیز پاک خواهند شد . این مساله در صورتی Waypoint ها و Rout ، ها Track
را در طول برنامه خود داشته Track می تواند خطرناک باشد که شما قصد استفاده از یک
باشید
Change Data Field همچنین شما می توانید با انتخاب گزینه : Change data Field •
 اطلاعاتی که نمایش داده می شود را تغییر دهید
در این قسمت می توانید انتخاب کنید که اطلاعات به صورت : Big or small Number •
حروف بزرگ نمایش داده شوند یا حروف کوچک . در صورتی که از حروف بزرگ
استفاده کنید 3 نوع اطلاعات را می توانید در صفحه نمایش دهید

انتخاب این گزینه باعث می شود که کلیه تغییراتی که شما در : Restore Defaults •
اطلاعات نمایشی ایجاد کرده اید از بین رفته و تنظیمات مطابق با آنچه از ابتدا در کارخانه بر
روی دستگاه تنظیم گردیده ست شود
( Map Page ) صفحه نقشه دستگاه
یک نقشه دیجیتالی داخل دستگاه شما وجود دارد که شامل نقاط ، شهرها ، رودخانه ها ، جاده ها
و … می باشد . خصوصیت این نقشه های دیجیتالی آن است که پستی ها و بلندی های زمین را
برای شما نمایش نمی دهد و فقط علائمی مانند جاده ها را با استفاده از خطوط پیش فرض خود
نمایش می دهد
را انتخاب نمایید صفحه زیر نمایش داده خواهد Menu دکمه ، Map در صورتیکه در صفحه
شد


در این قسمت می توانید انتخاب نمایید که در این صفحه فقط نقشه خالی نمایش داده شود و یا
اینکه نقشه به همراه اطلاعات نمایش داده شود . تعداد اطلاعات در این نوع خاص از دستگاه دوتا
می باشد . به عنوان مثال شما می توانید در هنگام کار با نقشه ، این اطلاعات را به گونه ای تنظیم
را برای شما نمایش Time Of Day به همراه زمان Odometer کنید که کیلومتر شمار برنامه
دهد . شما می توانید هر کدام دیگر از گزینه های مورد نظر خود را نیز برای نمایش انتخاب نمایید

صفحه نقشه ، دو مد نمایش دارد
: Pan Mode و Position Mode

صفحه نقشه به همراه موقعیت فعلی شما نمایش داده می شود . ، Position Mode در حالت
موقعیت فعلی شما با استفاده از سمبل زیر نمایش داده می شود
می شود . در این حالت Pan هنگامیکه شما ماوس دستگاه را تکان می دهید ، نقشه شما وارد مد
سمبل زیر با حرکت ماوس شما بر روی نقشه حرکت خواهد کرد
بر روی نقشه شما می توانید فاصله و جهت این نقطه را از محلی که در Pointer با حرکت این
حال حاضر در آن قرار دارید مشخص نمایید . شما می توانید نهایتاً تا 4 داده اطلاعاتی را در صفحه
نقشه خود نمایش دهید . برای نمایش داده های اطلاعاتی بر روی صفحه نقشه ، مطا بق زیر عمل
نمایید
را انتخاب نمایید . Data Field را فشار داده و Menu •
نمایید . Enter • تعداد داده های اطلاعاتی را که می خواهید نمایش دهید مشخص کرده و
برای تغییر یک داده اطلاعاتی مطابق روش زیر عمل نمایید
را انتخاب نمایید . Change Data Field رافشار داده و Menu •
را فشار دهید . Enter •
• گزینه ای را که می خواهید نمایش داده شود انتخاب کنید
• گزینه های بعدی را نیز به همین صورت انتخاب نمایید
• از صفحه مورد نظر خارج کنید
: Guidance Text
در حالیکه شما در حال ناوبری هستید ، این گزینه در صفحه نقشه فعال خواهد شد . با استفاده از این
راهنما می توانید مسیر خود را به سمت هدف پیدا کنید
مطابق زیر عمل کنید : Guidance Text جهت نمایش
را انتخاب کنید . Guidance Text را فشرده و سپس Menu .1
هرگز نمایش داده نشود ) و یا ) Never show ، ( همیشه فعال ) Always Show .2
هنگام ناوبری فعال نمایش داده شود ) ) Show When Navigating

اندازه گیری فاصله بین دو نقطه ) ) Measuring Distance
برای اندازه گیری فاصله بین دو نقطه به صورت زیر عمل نمایید
را انتخاب نمایید . در این حالت یک Measure Distance را فشرده و گزینه Menu .1
مرجع اندازه ) Ref شکل ماوس بر روی صفحه نمایش شما پدیدار خواهد شد که زیر آن
گیری فاصله ) نوشته شده است
2. حال ماوس خود را به نقطه اولی که می خواهید فاصله آن را تا نقطه بعد اندازه گیری نمایید
برده و کلیک کنید . این نقطه به عنوان نقطه مرجع شما شناسایی می شود
3. حال در صورتیکه ماوس خود را به هر سمتی ببرید فاصله آن را از نقطه مرجع برای شما اندازه
گیری خواهد نمود

نظرات بسته شده است.