آشنایی با صفحه ارتفاع سنج GPS

در این صفحه شما می توانید نموداری از تغییرات ارتفاع برحسب مکان یا زمان و یا پروفایلی از
تغییرات فشار بر حسب زمان را مشاهده نمایید

دیتا فیلدهای بالای صفحه توسط فرد استفاده کننده از دستگاه قابل تغییر می باشند
Altimeter انتخابهای موجود در صفحه
مشاهده نمودار تغییرات ارتفاع ) : این گزینه را می توانید در دو حالت ) View Elevation Plot
انتخاب نمایید . حالت اول رسم نمودار تغییرات ارتفاع بر حسب تغییرات مکانی است و حالت دوم
رسم نمودار تغییرات ارتفاع برحسب تغییرات زمانی می باشد
مشاهده نمودار تغییرات فشار هوا ) :در این حالت نیز می توانید فشار ) View Pressure Plot
را مشاهده نمایید . Ambient یا فشار هوای امبینت Barometer هوای بارومتریک
نرخ زوم ) : در این حالت شما می توانید نرخ زوم را برای تغییرات ارتفاع ، ) Zoom Ranges
زمان ، مکان و فشار تغییر دهید تا بتوانید گستره بزرگتر یا کوچکتری را مشاهده نمایید
تغییر اطلاعات نمایش داده شده در جدولها ) : در این قسمت می توانید ) Change Data Field
مقادیر نمایش داده شده در دیتا فیلدها را تغییر دهید
در این حالت کلیه مقادیر ارتفاع و ارتفاع ماکزیمم و … را می توانید صفر کنید . : Reset

در این قسمت می توانید سنسور فشار سنج خود را کالیبره نمایید . : Calibrate Altimeter
در این قسمت می توانید تنظیمات پیش فرض کارخانه را برای این قسمت : Restore Defaults
بازگردانید

نظرات بسته شده است.