آشنایی با صفحه تنظیمات GPS

چه مواردی را می توان تنظیم می کنیم .. SETUP در قسمت
یا صفحه تنظیمات سیستم System Setup Page
را انتخاب نمایید . System گزینه ، Setup از صفحه
تنظیمات مختلف آن ، شامل موارد زیر می باشد
عملکرد عادی دستگاه می باشد . برای حفظ باطری دستگاه می Normal در حالت : GPS
GPS دستگاه شما بدون ، GPS OFF توانید حالتهای دیگر را انتخاب کنید . در حالت
نیز همه قابلیتهای دستگاه را نخواهید داشت . این Demo کار خواهد کرد . در حالت
قرار دهید . Normal گزینه را در حالت
با فعال کردن این سیستمها ، می توانید از امکان دقت بالا در تشخیص : WAAS/EGNOS
موقعیت ( در حدود سانتیمتر ) بهره مند شوید . تذکر آنکه سیستمهای فوق در ایران فعال نمی
باشند و فعال کردن آنها در عملکرد باطری دستگاه شما تاثیر گذار خواهد بود
در این قسمت می توانید نوع باطری که در دستگاه استفاده می کنید را : Battery Type
انتخاب نمایید
در این حالت در صورتیکه منبع تامین خارجی از بین برود : External Power Lost
دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد
را فعال و یا غیر Proximity Alarm با این گزینه می توانید : Proximity Alarm
فعال نمایید .  این گزینه در ادامه مبحث به صورت کامل توضیح داده خواهد شد
یا زمان Time صفحه
در این صفحه تنظیمات مربوط به ساعت دستگاه شما انجام می شود
فشار داده تا وارد صفحه جدیدی به TIME را روی عبارت ? ENTER کلید set up در صفحه
گردیم که نام این صفحه در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود. TIME نام صفحه
در این قسمت 3 انتخاب به شرح زیر داریم که هریک باید به ترتیب ذیل تنظیم گردد
به معنای چگونگی نمایش ساعت) در این قسمت می توانیم دستگاه را در دوحالت ) :FORMAT
تنظیم نماییم
 نمایش زمان با فرمت 24 ساعتی به طور مثال برای ساعت 1 بعداز ظهر عدد 13 رانشان دهد

12 حالت اول HOUR ،24HOUR از دو انتخاب ENTER ? برای این کار توسط کلید
روی ?? 24 را انتخاب می کنیم . برای انتخاب این حالت کافیست توسط کلید HOUR یعنی
را فشار دهیم . بدین ترتیب فرمت ساعت را به ENTER ? 24 رفته وکلید HOUR عبارت
حالت نمایش 24 ساعته تنظیم نموده ایم
01 رانشان دهد) . :PM -2 فرمت زمان به صورت 12 ساعتی . ( به طور مثال برای ساعت 1بعداز ظهر
12 را انتخاب می کنیم. HOUR، از دو انتخاب 24 ENTER ? برای این کار توسط کلید
بدین ترتیب فرمت ساعت را به حالت نمایش 12 ساعته تنظیم نموده ایم . پس از تایید دستگاه بطور
بر می گردد TIME اتوماتیک به صفحه
TIME روی انتخاب DOWN توسط کلید TIME ساعت محلی) در صفحه ) :TIME ZONE
وارد منوی انتخاب ساعت کشورها می گردیم . برای ENTER رفته وتوسط فشار کلید ZONE
آن ? ENTER انتخاب کرده وتوسط فشار کلید ?? را توسط کلیدهای TEHRAN ایران کلمه
بر می گردد. واختلاف س اعت TIME را تایید می کنیم. . پس از تایید دستگاه بطور اتوماتیک به صفحه
3 ساعت تنظیم می گردد. / ایران و گرینویچ 5
یا اختلالاف ساعت با گرینویچ OFFSET
این قسمت برای تنظیم اختلاف ساعت شهر های بکار میرود که در فهرست قبلی وجود نداشته باشد. در
این قسمت باید اختلاف ساعت محلی را با ساعت گرینویچ(ساعت مبداء) برای دستگاه تعریف نماییم
4 ساعت(زیرا در شش ماه اول / اختلاف ساعت محلی تهران با گرینویچ در شش ماه اول سال برابر 5
سال جهت استفاده بهینه از نور خورشید و صرفه جویی در مصرف برق ساعت ها یک ساعت به جلو
3 ساعت می باشد. این تنظیم برای این به کار می رود ک ه / کشیده می شود) ودر 6ماه دوم سال برابر 5
دستگاه پس از دریافت ساعت از ماهواره اختلاف ساعت را محاسبه نموده ساعت دقیق محلی را تعیین
نماید
نکته : این تنظیم در حالتی ممکن می باشد که شما نام شهر را از منوی
قرار دهید . OTHER بر روی TIME ZONE
برای تنظیم به روش زیر عمل می نماییم
?? توسط ک لیدهای جهت نما یا کلیدهای TIME – در صفحه
را برای ENTER? قرار گرفته وکلید OFFSET UTC روی عبارت
وارد نمودن میزان اختلاف ساعت فشار می دهیم صفحه کوچکی باز می گردد

روی عدد 4:30 +قرار گرفته ?? که در آن مقادیر مختلقی وجود دارد. توسط فشار مکرر کلید
را فشار می دهیم. ? ENTER وکلید
4 ساعت برای 6ماه اول سال برای دستگاه تعریف می گردد. پس از تایید دستگاه / بدینوسیله اختلاف 5
ساعت) انجام گرفته وعملیات تنظیم ساعت پایان می پذیرد . برای )TIME بطور اتوماتیک به صفحه
منتقل گردیم. SET UP را یکبار فشار داده تا به صفحه PAGE تنظیم بقیه پارامترها کلید
این مساله همان جلو یا عقب کشیدن ساعت می باشد . در صورتیکه : Daylight Saving Time
باشد ساعت شما OFF باشد ساعت شما مطابق با ساعت رسمی کشور خواهد بود و در صورتیکه ON
مطابق با ساعت گرینویچ خواهد بود
DISPLAY تنظیمات مربوط به صفحه نمایش یا
در این قسمت می توان به وضوح صفحه نمایش را از لحاظ کمرنگ وپررنگ
کردن تنظیم نمود. لازم به توضیح است که این تنظیم بیشتر در شرایط آفتاب
شدید که خواننده را با اشکال مواجه می کند و یا در موارد سایه وکم نور بودن
محیط استفاده می گردد. برای تنظیم فوق به روش زیر عمل می نماییم:
DISPLAY عبارت ?? توسط کلیده های جهت نما SET UP -1 در صفحه
عبارت دوم از صفحه نمایش DISPLAY را انتخاب می نماییم (عبارت
گردیم. DISPLAY را فشار می دهیم تا وارد صفحه ENTER می باشد) کلید
دو پارامتر قابل تنظیم می باشد: DISPLAY در صفحه


:LIGHT TIME OUT
به معنای مدت زمان قابل تنظیم برای خاموش شدن نور پشت صفحه نمایش. به این معنی که پس از
فشار دادن هر کلید چه مدت زمانی لامپ پشت صفحه نمایش روشن وسپس خاموش گردد. ( از لامپ
پشت صفحه برای دیدن صفحه های نمایش در شب استفاده می گردد). برای تنظیم مدت زمان به روش
زیر عمل می کنیم
را فشار می دهیم، با فشار این کلید صفحه کوچکی باز می گردد که مقادیر مختلف ENTER کلید
به معنای همیشه روشن می باشد . :STAY ON زمانی در آن وجود دارد. اولین انتخاب
انتخاب مورد نظر را پر رنگ کرده وبرای تایید ?? دومین انتخاب 15 ثانیه وتوسط کلیدهای
وارد می شود . DISPLAY را فشار می دهیم پس از تایید دستگاه به صفحه اصلی ENTER ? کلید
در این قسمت م یتوان تنظیمات بعدی را انجام داد

و یا Daytime Color scheme همچنین شما می توانید رنگ پس زمینه دستگاه خود را برای روز
نیز با Display mode تنظیم نمایید . در قسمت Nighttime Color Scheme برای شب
اتوماتیک ) برای روز از تم روز و برای زمانهای شب از تم شب استفاده می کند . با ) Auto انتخاب
همواره از تم شب استفاده می نماید . Nighttime همواره از تم روز و با انتخاب Daytime انتخاب
نیز می توانید میزان نور پس زمینه دستگاه خود را تنظیم کرده تا در BackLight Level در قسمت
مصرف باطری نیز صرفه جویی گردد
:CONTRAST
به معنای وضوح صفحه نمایش از نظر شفافیت وکم نور وپر نور بودن حروف می باشد . برای تنظیم به
روش زیر عمل می کنیم
را فشار می دهیم . حال ENTER? انتخاب مورد نظر را پررنگ کرده وکلید ?? توسط کلیدهای
ونگه داشتن آن می توان به طور دلخواه وضوح تصویر را تنظیم کرد . ?? به وسیله فشار کلیدهای
کلید SET UP را فشار داده وبرای صفحه ENTER? برای ثبت وذخیره تغییرات می توان کلید
را فشار می دهیم. PAGE
UNITS  تنظیمات مربوط به واحدهای اندازه گیری یا
در این قسمت می توان واحدهای مختلف را شامل سیستم تصویر یا
،MAP DATUM بیضوی محاسباتی ، POSITIONING FRMT
واحد نمایش ارتفاع ،DISTANCE/SPD واحد فاصله وسرعت
،PRESSURE واحد نمایش فشار ، ELEVATION/USP
را تنظیم نمود. ANGLE واحد زاویه


: POSITIONING FRMT -1 سیستم تصویر یا
این قسمت برای تنظیم چگونگی نمایش مختصات به کار می رود. به
طور مثال شما می توانید سیستم تصویر دستگاه را طوری تنظیم نمایید که
یا به صورت سیستم تصویر HDDD MM SS.S مختصات را به صورت، درجه، دقیقه، ثانیه
وسایر سیستم تصویر دلخواه تنظیم نمایید. برای تنظیم فوق (UTM) محلی یا
سومین انتخاب در صفحه ) UNITS روی انتخاب SETUP در صفحه
وارد UNITS نمایید. حال شما به صفحه جدید ENTER? (SETUP
انتخاب ) POSITIONING FRMT شده اید. در این صفحه زیر عبارت

مشخص گردیده HDDD MM SS.S که با نوار مشکی رنگ (UNITS اول صفحه
نمایید. صفحه کوچکی باز می گردد که در آن انتخابهای مختلف ی وجود دارد . توسط ENTER
را فشار می دهیم . لازم ENTER ? روی انتخاب مورد نظر رفته وبرای تایید کلید ?? کلیدهای
استفاده HDDD MM SS.S ویا UTM به توضیح است در ایران بیشتر از سیستم تصویر
گردید. UNITS را فشار دهید تا وارد PAGE می گردد. برای تنظیمات بعدی کلید


::MAP DATUM بیضوی مبنا


برای دریافت حد اکثر دقت عملیاتی می بایست بیضوی محاسباتی صحیح منطقه را
برای دستگاه تعریف کرد
WGS به یاد داشته باشید بهترین انتخاب در حال حاظر بیضوی محاسباتی 84
(WORLD GEODETIC SYSTEM می باشد. (مخفف عبارت 1984
در این صفحه زیر عبارت ?? برای تنظیم حالت کافیست به وسیله کلیدهای
WGS که با نوار منو مشکی رنگ 84 ( UNITS انتخاب دوم صفحه ) MAP DATUM
انتخاب نمایید. به این ترتیب بیضوی محاسباتی دلخواه انتخاب گردیده ENTER مشخص گردیده
منتقل می گردید. UNITS وبطور اتوماتیک به صفحه
DISTANCE/SPD واحد فاصله وسرعت
ازاین قسمت برای تنظیم واحدهای سرعت وفاصله استفاده می گردد. به این معنا که می توان واحد ها را
به صورت واحد های متریک و کیلومتر ویا واحد انگلیسی فوت ومایل انتخاب نمود . برای
تنظیمات فوق به روش ذیل عمل می کنیم


که با نوار (UNITS انتخاب سوم صفحه ) DISTANCE/SPD زیر عبارت UNITS در صفحه
نمایید. پنجره کوچکی باز می گردد که در ENTER ? مشخص گردیده STATUSمشکی رنگ
آن سه انتخاب فوق وجود دارد که در ایران انتخاب متریک مورد استفاده قرار می گیرد . بوسیله
را فشار دهید. بدینوسیله تنظیم ENTER روی عبارت متریک رفته وبرای تایید کلید ?? کلیدهای
بر می گردید. UNITS فوق انجام گرفته است بصورت اتوماتیک به صفحه
به طور پیش فرض برای دستگاه شما تعریف گردیده است. ونیازی به WGS یاد آوری: بیضوی مبنا 84
تنظیم مجدد ندارد مگر اینکه خواهان انتخاب دیگری باشید

::ELEVATION/USP
از این قسمت برای تنظیم واحدهای مربوط به ارتفاع استفاده می گردد . در ایران از سیستم متر برای
کافیست برای . FEET اندازه گیری ارتفاع استفاده می شود ودر سایر کشورها مثل آمریکا از واحد
تنظیمات فوق به روش ذیل عمل کنیم
که با ( UNITS انتخاب چهارم صفحه ) ELEVATION/USP زیر عبارت UNITS در صفحه
نمایید. پنجره کوچکی باز م یگردد ک ه ? ENTER مشخص گردیده FEET نوار منو مشکی رنگ
مورد استفاده قرار می گیرد. بوسیله METER در آن دو انتخاب فوق وجود دارد که در ایران انتخاب
را فشار دهید . بدینوسیله ENTER ? رفته وبرای تایید کلید METER روی عبارت ?? کلیدها
برمی گردید. UNITS تنظیم فوق انجام گرفته است وبصورت اتوماتیک به صفحه
::PRESSURE
از این قسمت برای تنظیم واحد های مربوط به فشار استفاده می گردد. در ایران از سیستم
برای اندازه گیری فشار استفاده می شود ودر سایر کشورها مثل آمریکا از واحد MILLIBARS
کافیست برای تنظیمات فوق به روش ذیل عمل کنیم. . INCHES (HG)
که با نوار منو (UNITS انتخاب پن جم صفحه ) PRESSURE زیر عبارت UNITS در صفحه
نمایید. پنجره کوچکی باز می گردد ENTER مشخص گردیده INCHES (HG) مشکی رنگ
مورد استفاده قرار MILLIBARS که در آن دو انتخاب فوق وجود دارد که در ایران انتخاب
ENTER ? رفته وبرای تایید کلید MILLIBARS روی عبارت ?�� می گیرد. بوسیله کلیدهای
بر UNITS را فشار دهید. بدینوسیله تنظیم فوق انجام گرفته است وبصورت اتوماتیک به صفحه
می گردید
:: ANGLE
از این قسمت برای تنظیم واحدهای مربوط به زاویه استفاده می گردد. در ایران از سیستم
کافیست برای . MILS برای اندازه گیری زاویه استفاده می شود ودر ارتش از واحد DEGREES
تنظیمات فوق به روش ذیل عمل کنیم
که با نوار منومشکی ( UNITS انتخاب ششم صفحه ) ANGLE زیر عبارت UNITS در صفحه
نمایید. پنجره کوچکی باز می گردد که در آن دو ENTER? مشخص گردیده DEGREES رنگ
مورد استفاده قرار می گیرد . بوسیله DEGREES انتخاب فوق وجود دارد که در ایران انتخاب

را فشار دهید. بدینوسیله ENTER رفته وبرای تایید کلید DEGREES روی عبارت ?? کلیدهای
بر می گردید. UNITS تنظیم فوق انجام گرفته است وبه صورت اتوماتیک به صفحه
دستگاه گیرنده INTERFACE روش تنظیم
این تنظیم برای اتصال دستگاه با سایر ابزار مانند کامپیوترو … استفاده م ی گردد . برای اتصال دستگاه
خود با کامپیوتر باید به ترتیب ذیل عمل نمایید
را فشار ENTER? رفته وبرای تایید کلید INTERFACE روی عبارت SETUP در صفحه
باز می گردد. INTERFACE دهید. صفحه جدیدی به نام صفحه
را فشار دهید تاصفحه جدیدی که در آن نام فرمت های مختلف ذکر گردیده باز ENTER? کلید
شما باید اولین MAP SOURCE شود. برای اتصال دستگاه به کامپیوتر واستفاده از نرم افزارهای
رابرای تایید فشار دهید . به ENTER را انتخاب نمایید. وپس از انتخاب کلید GARMIN انتخاب
همین ترتیب برای انتخاب اتصال دستگاه به سایر ابزارها عمل نمایید.
بصورت پیش فرض تنظیم گردیده است. GARMIN یاد آوری: دستگاه روی فرمت
HEADING
می باشد . با انتخاب این گزینه ، HEADING انتخاب SET UP یکی دیگر از انتخابهای صفحه
منوهای زیر نمایش داده خواهد شد
در این قسمت شما سه گزینه را می توانید انتخاب نمایید : : Display
این گزینه به مفهوم استفاده از حروف مخفف : Cardinal Letters . 1
NE برای نمایش جهت جغرافیایی می باشد . به عنوان مثال استفاده از
برای نمایش جنوب غربی و … SW جهت نمایش شمال شرقی و یا
در این قسمت شما می توانید زوایا را به صورت درجه : Degrees . 2
مشاهده نمایید . در این حالت مقدار دقیق زوایا را مشاهده خواهید کرد
در آن است که در این منو Cardianl letters فرق این منو با منوی
فقط به جهت اشاره نمی شود و مقدار دقیق زاویه نیز قید می شود


بصورت پیش فرض برای دستگاه انتخاب گردیده ونیازی به تنظیم مجدد DEGREES یاد آوری: انتخاب
نیست مگراینکه بخواهیم انتخاب دیگری را انجام دهیم

نمایش داده خواهد شد . MILS با انتخاب این گزینه زوایا به صورت واحد : Mils . 3
شمال مغناطیسی ، TRUE North در این قسمت می توانید شمال حقیقی : North Reference
استفاده کرده و یا خود شمال مورد ( Grid North ) و یا شمال شبکه ( Magnetic North )
تنظیم پیش فرض را در این قسمت بر روی شمال حقیقی قرار . ( User ) . نظر خود را انتخاب کنید
دهید
از این قسمت برای تعریف اینکه چه زمانی دستگاه از قطب نمای مجزای داخلی خود ودر چه زمانی از
قطب نمای ماهواره) استفاده می گردد . برای اینکه دستگاه در چه سرعتی از کمپاس ( قطب نمای
ماهواره استفاده نماید به ترتیب زیر عمل می نماییم
قرار گرفته وبرای تایید HEADING روی عبارت ?? توسط کلیدهای SET UP در صفحه
می گردد . در این HEADING را فشار می دهیم . بدینوسیله دستگاه وارد صفحه ENTER کلید
صفحه نوار مشکی رنگ بالای صفحه نمایانگر فاصله ای است که در آن قطب نمای داخلی فعال گردد
16 تنظیم گردیده است. KH ویا قطب نمای ماهواره… بطور مثال این عدد به طور پیش فرض روی
یعنی اگر سرعت ما بیش از 16 کیلومتر در ساعت باشد دستگاه از قطب
نمای ماهواره ای استفاده می نماید
در غیر این صورت بدلیل کاهش دقت کمپاس ماهواره از کمپاس
داخلی باتنظیم زیر استفاده می گردد. زمانی که سرعت حرکت زیر 16
کیلومتر در ساعت باشد و این سرعت به اندازه 90 ثانیه وبیشتر طول
بکشد دستگاه را می توان طوری تنظیم نمود که در زمان دلخواه از طریق
کمپاس داخلی عمل نماید


یا ترتیب نمایش صفحات Page Sequence
یا ترتیب صفحات می باشد . در Page Sequence صفحه ، Setup قسمت مفید بعدی در صفحه
این قسمت می توانید یک صفحه ای را که کاربرد زیادی برایتان دارید به لیست صفحات اصلی اضافه
را Hunt and Fish کرده و یا صفحه ای خاص را حذف نمایید . به عنوان مثال ما می خواهیم صفحه
را انتخاب کرده و از میان کلیه Add Page به 5 صفحه اصلی خود اضافه کنیم . برای اینکار گزینه

Page کلیک می کنیم . با اینکار و با زدن دکمه Hunt And Fish صفحات دستگاه بر روی صفحه
این صفحه نیز به عنوان یکی از صفحات اصلی نمایش داده خواهد شد و دیگر نیازی به دسترسی به آن
نمی باشد . main menu از طریق گزینه
صفحه تنظیمات مربوط به نقشه ) )Map Setup Page
از این قسمت شما می توانید نحوه نمایش اطلاعات بر روی صفحه نقشه خود را تنظیم نمایید . همانطور
که در قسمتهای بعدی توضیح داده خواهد شد صفحه نقشه یکی از صفحات اصلی دستگا ه شما می
باشد
برای شخصی سازی نحوه نمایش صفحه نقشه ، مطابق زیر عمل کنید
را انتخاب نمایید . در این حالت ، چندین آیکون Setup Map را فشرده و گزینه Menu
مختلف برای تنظیمات مختلف صفحه نمایش شما به نمایش در خواهد آمد
 حال با استفاده از ماوس بر روی گزینه مورد نظر خود بروید
 با کلیک ماوس گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید


(Map Setup – General ) تنظیمات عمومی صفحه نقشه
آیکون اول مربوط به تنظیمات عمومی صفحه نقشه دستگاه شما می باشد . در این قسمت می توانید به
گزینه های زیر دسترسی داشته باشید


در – North Up و Track UP . این گزینه می تواند در دو حالت زیر فعال باشد : Orientation
شما در راستای مسیر شما خواهد بود و در حالت GPS بالای صفحه نمایش Track UP حالت

به عنوان پیش فرض Track Up بالای صفحه نمایش ، شمال شما خواهد بود . ( حالت North UP
توصیه می گردد)
به نمایش در خواهد آمد . در مقیاسهای بزرگتر Track Up تنظیم مقیاس نقشه که در آن : Below
نمایش داده خواهد شد . North UP از این مقدار ، به صورت
مقیاس نقشه را به صورتی تغییر خواهد داد که در آن نقطه ابتدا و انتهای مسیر در : Auto Zoom
شما قابل رویت باشند . GPS صفحه نمایش
درجه نمایش جزییات نقشه را نمایش می دهد . : Detail
قفل کردن نقشه بر روی نزدیکترین جاده : Lock On Road
( Map Setup – Tracks ) Track تنظیمات مربوط به
می باشد . با انتخاب این آیکون به موارد زیر Track آیکون بعدی مربوط به تنظیمات مربوط به
دسترسی خواهید داشت


های Track در صفحه نقشه که در این حالت ZOOM تنظیم مقدار ماکزیمم : Saved Tracks
تنظیم نمایید ) Auto ذخیره شده در صفحه به نمایش در بیاید . ( بر روی حالت
نمایش Track LOG در صفحه نقشه که در آن ZOOM تنظیم مقدار ماکزیمم : Track LOG
تنظیم نمایید. ) Auto داده می شود . ( بر روی حالت
را مشخص و تنظیم می نماید . Track بیشترین تعداد نقطه برای ضبط یک : Track Points
Course و یا Bearing این حالت نیز می تواند بر روی : Go to Line
تنظیم شود
چیست ؟ Bearing Pointer و Course pointer
دو مقدار مستقل از یکدیگر می باشند . در صورتیکه Course pointer و Bearing Pointer
کاملاً به سمت هدف اشاره می کند این به معنای آن است که شم ا مستقیماً به Bearing نشانگر

نمایشگر میزان انحراف شما از خطی است که به سمت Course سمت هدف می روید و نشانگر
هدف می رود
به عنوان مثال دقیقاً به سمت بالا باشد ، این به آن مفهوم است که شما Bearing در صورتیکه نشانگر
مستقیماً به سمت هدف می روید . در صورتیکه این نشانگر به هر راستای دیگری اشاره می کند به
سمت آن راستا چرخیده و حرکت کنید تا زمانیکه نشانگر به سمت بالای صفحه اشاره کند . در ای ن
حالت مسیر شما تصحیح شده است


استفاده می کنید مساله به این صورت خواهد بود که این نشانگر Course در صورتیکه شما از نشاگر
میزان انحراف شما را از خط راستای اصلی بین نقطه مبداً و هدف را برای شما نمایش خواهد داد . این
انحراف به سمت راست یا چپ با یک خط چین نمایش داده خواهد شد که با کمک آن متوجه
خواهید شد که به سمت راست انحراف دارید یا به سمت چپ . در این حالت می توانید با توجه به
راهنمایی دستگاه ، به سمت راست یا چپ حرکت کرده تا مجدداً در مسیر اصلی قرار بگیرید

: Map setup – Points
می باشد با این تفاوت که در این قسمت هدف نقاط گرفته Track این حالت نیز مشابه حالت
ها می باشد . Point شده یا


ها ، خیابانها و … Waypoint ، را که در آن نقاط ZOOM در این حالت نیز می توانید مقدار
قرار دهید ) Auto به نمایش در می آیند مشخص کنید . ( این گزینه را به حالت
: Map Setup – Text Page
در این قسمت می توانید نحوه نمایش متنها را از نظر اندازه در صفحه نقشه خود تنظیم نمایید . به
ها ، بزرگتر از سایر متون در Waypoint عنوان مثال ممکن است شما تمایل داشته باشید که
قرار Large رفته و آن را بر روی Waypoint صفحه نمایش دیده شوند . برای اینکار بر روی
دهید

Map Setup – Information
در این قسمت اطلاعات مربوط به نقشه به نمایش در می آید


شما با استفاده از این قسمت می توانید لیستی از نقشه های توپوگرافی ، نقشه های دریایی و سایر
نقشه ها را که در دستگاهتان هست مشاهده نموده و نقشه مورد نظر خود را تیک زده تا دستگاه
شما آن صفحه را نمایش دهد
Map Setup – Marine
در این قسمت نیز شما می توانید تنظیمات مربوط به جهت یابی بر روی دریا را مشخص نمایید

 

نظرات بسته شده است.