آشنایی با صفحه جستجو در GPS

آنچه درباره ویژگی ها و امکانات جستجو باید بدانیم


 امکان جستجوی تمام موجدیت های نقشه مانند آدرس ها ،نقاط مورد علاقه و غیره را Find ویژگی
 را شامل می باشد که detailed map وbase map تمامی داده های Find می دهد.آیتم
 آدرس ها،نقاط مورد علاقه ،ویژگی ها نقشه غیره جزء این مجموعه است. .نوع جزئیات موجود در
 نقشه بستگی به محصولی دارد که نصب گردیده است
 Find Feature Tips
 نکته ها


 
 جهت تعیین موقعیت شهرا ها،ویژگیهای نقشه/نقاط مورد علاقه،آدرس Find Places  دکمه
 ها ،چهار راه ها و نقاط بکار می رود.جهت تعیین موقیت می بایست نام آیتم و طبیقه بندی
 مورد جستجو وارد شود.این ویژگی لیستی مرتب شده از شرایط و معیار های جستجو را فراهم
 می سازد
 به سیستم جهت تعیین GPS  درصورت ایجاد یک نقطه بر روی نرم افزار و یا انتقال آن از
 استفاده کنید. Find Places موقعیت آن از
 جهت مشاهده آخرین موارد جستجوی شما بکار می Recently Found Places  دکمه
 رود.نرم افزار جهت جستجوی سریعتر موارد جستجو شده قبلی ،نتایج جستجو را ذخیره می
 کند
 جهت تعیین موقیت و جستجوی نقاط نزدیک به محل Find Nearest Places  دکمه
 یک آیتم کاربرد دارد.این خوصیت لیستی از آیتم های مستقر در نزدیکی محل قرار گیری
 در جستجو و پیدا کردن آیتم مورد نظر تاثیر category آیتم اصلی را نشان می دهد.انتخاب
 و حتی بخشی از نام آیتم مورد جستجو. Containing field دارد و نیز استفاده از
 Finding Map Features/Points of Interest
 جزئیات موجود در نقشه می باشند. (Points of Interest (POIs وMap features
 To find map features:
 کلیک Feature کلیک نمایید و سپس بر روی برگه Find Places ابتدا بر روی دکمه
 نمایید
 را بزنید. Reset در صورت نیاز به پاک کردن اطلاعات قبلی وارد شده کیلد
  مجموعه مورد نظر و یا در صورت نیاز زیر مجموعه مکان مورد نظر را انتخاب ننمایید
 وارد Name مورد نظر ،آنرا در فیلد Point of Interest  در صورت دانستن نام
 نمایید.در هنگام وارد نمودن لیستی از نزدیک ترین و هم نظیر ترین مورد های یافت شده
 نمایش داده می شود.ممکن است نام دقیق مورد نظر را بدانید و یا برعکس در این صورت
 فقط حروف اول آنرا وارد کنید و نام دقیق را از لیست انتخاب نمایید
 در صورت نیاز نام شهر،ایالت/استان وکشور را جهت تصحیح جستجو وارد نمایید
 Places در زیر فیلد Point of Interest کلیک نمایید.لیست از Find  بر روی دکمه
 ظاهر می شود
 
  بر روی آیتم مورد نظر خود کلیک نمایید ،موقیت آن در نقشه نمایش داده می شود
 مورد نظر ؛اعمال زیر قابل اجراست: Point of Interest بعد از انتخاب
 Point of آدرس ،شماره تماس ،مجموعه و زیر مجموعه ، Properties با انتخاب
 مورد نظر در دسترس شماست. Interest
 را انتخاب Make Waypoint نقطه مورد نظر Mark  جهت نشان دار کردن
 باز می گردد. جهت اطلاعات بیشتر به Waypoint Properties نمایید.پنجره
 مراجعه نمایید. Editing Waypoint Properties
 و عدم نمایش آن بر روی نقشه بر روی Point of Interest  به منظور بستن پنجره
 کلیک نمایید. OK
 Cancel و بازگشت پنجره قبلی بر روی Point of Interest به منظور بستن پنجره
 کلیک نمایید.
 Finding Cities
 نصب شده بر روی سیستم هستند base map شهر های بزرگ بخشی از
 To find a city:
 کلیک نمایید. City کلیک نمایید و سپس بر روی برگه Find Places  ابتدا بر روی دکمه
 را بزنید. Reset در صورت نیاز به پاک کردن اطلاعات قبلی وارد شده کیلد
 وارد نمایید.در هنگام وارد نمودن City  در صورت دانستن نام شهر مورد نظر ،آنرا در فیلد
 لیستی از نزدیک ترین و هم نظیر ترین مورد های یافت شده نمایش داده می شود.ممکن است
 نام دقیق مورد نظر را بدانید و یا برعکس در این صورت فقط حروف اول آنرا وارد کنید و نام
 دقیق را از لیست انتخاب نمایید
  در صورت نیاز نام ایالت/استان وکشور را جهت تصحیح جستجو وارد نمایید
 ظاهر می شود. Places در زیر فیلد City کلیک نمایید.لیست از Find  بر روی دکمه
  بر روی آیتم مورد نظر خود کلیک نمایید ،موقیت آن در نقشه نمایش داده می شود
 مورد نظر ؛اعمال زیر قابل اجراست: City بعد از انتخاب
 
 را انتخاب Make Waypoint نقطه مورد نظر Mark  جهت نشان دار کردن
 باز می گردد. جهت اطلاعات بیشتر به Waypoint Properties نمایید.پنجره
 مراجعه نمایید. Editing Waypoint Properties
 کلیک OK و عدم نمایش آن بر روی نقشه بر روی Find Places به منظور بستن پنجره
 نمایید
 کلیک Cancel و بازگشت پنجره قبلی بر روی Find Places به منظور بستن پنجره
 نمایید
 Finding Addresses
 آدرس ها بخشی از جزئیات نقشه می باشند
 To find an address:
 کلیک Address کلیک نمایید و سپس بر روی برگه Find Places  ابتدا بر روی دکمه
 نمایید
 را بزنید. Reset در صورت نیاز به پاک کردن اطلاعات قبلی وارد شده کیلد
  اگر جستجوی در محدوده مشخصی است، نام شهر، ایالت/استان ،کد پستی و یا کشور را وارد
 نمایید.نکته: به منظور جستجوی دقیق نام شهر، ایالت/استان را وارد نمایید
 شماره آدرس را وارد نمایید
 قرار دارد کلیک نمایید.نام و یا شماره Street که درکنار فیلد Select  بر روی دکمه
 را "N 140th Street," خیابان را بدون پیشوند و یا پسوند وارد نمایید.مثال برای جستجوی
 140 " وارد نمایید. th."
 کلیک نمایید. Select Street 6. خیابان مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی روی
 ظاهر می شود. Places کلیک نمایید.لیست از آدرسها در زیر فیلد Find بر روی دکمه
  بر روی آیتم مورد نظر خود کلیک نمایید ،موقیت آن در نقشه نمایش داده می شود
 مورد نظر ؛اعمال زیر قابل اجراست: Address بعد از انتخاب
 
 را انتخاب Make Waypoint نقطه مورد نظر Mark جهت نشان دار کردن
 باز می گردد. جهت اطلاعات بیشتر به Waypoint Properties نمایید.پنجره
 مراجعه نمایید. Editing Waypoint Properties
 OK و عدم نمایش آن بر روی نقشه بر روی Find Places  به منظور بستن پنجره
 کلیک نمایید
 کلیک Cancel و بازگشت پنجره قبلی بر روی Find Places به منظور بستن پنجره
 نمایید
 Finding intersection
 چهارراه ها بخشی از جزئیات نقشه می باشند
 To find an intersection:
 intersection کلیک نمایید و سپس بر روی برگه Find Places  ابتدا بر روی دکمه
 کلیک نمایید
 را بزنید. Reset  در صورت نیاز به پاک کردن اطلاعات قبلی وارد شده کیلد
 قرار دارد کلیک نمایید.نام و یا First Street که درکنار فیلد Select  بر روی دکمه
 "N 140th شماره خیابان را بدون پیشوند و یا پسوند وارد نمایید.مثال برای جستجوی
 140 " وارد نمایید. th." را Street,"
 کلیک نمایید. next Street 4. خیابان مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی روی
 قرار دارد کلیک نمایید.نام و یا Second Street که درکنار فیلد Select  بر روی دکمه
 شماره خیابان را بودن پیشوند و یا پسوند وارد نمایید
  به منظور جستجوی دقیق نام شهر، ایالت/استان را وارد نمایید
 ظاهر می شود. Places کلیک نمایید.لیست از آدرسها در زیر فیلد Find  بر روی دکمه
  بر روی آیتم مورد نظر خود کلیک نمایید ،موقیت آن در نقشه نمایش داده می شود
 مورد نظر ؛اعمال زیر قابل اجراست: Address  بعد از انتخاب
 
 را انتخاب Make Waypoint نقطه مورد نظر Mark  جهت نشان دار کردن
 باز می گردد. جهت اطلاعات بیشتر به Waypoint Properties نمایید.پنجره
 مراجعه نمایید. Editing Waypoint Properties
 کلیک OK و عدم نمایش آن بر روی نقشه بر روی Find Places  به منظور بستن پنجره
 نمایید
 کلیک Cancel و بازگشت پنجره قبلی بر روی Find Places  به منظور بستن پنجره
 نمایید
 Finding Waypoints


 جستجوی نقاط
 به سیستم جهت تعیین موقعیت GPS درصورت ایجاد یک نقطه بر روی نرم افزار و یا انتقال آن از
 استفاده کنید. Find Places آن از
 To find a waypoint
 Waypoint کلیک نمایید و سپس بر روی برگه Find Places  ابتدا بر روی دکمه
 کلیک نمایید
 
 وارد نمایید.در هنگام Name مورد نظر ،آنرا در فیلد Waypoint در صورت دانستن نام
 وارد نمودن لیستی از نزدیک ترین و هم نظیر ترین مورد های یافت شده نمایش داده می
 شود.ممکن است نام دقیق مورد نظر را بدانید و یا برعکس در این صورت فقط حروف اول
 آنرا وارد کنید و نام دقیق را از لیست انتخاب نمایید
 ظاهر می Places در زیر فیلد Waypoint کلیک نمایید.لیست از Find بر روی دکمه
 شود
 4. بر روی آیتم مورد نظر خود کلیک نمایید ،موقیت آن در نقشه نمایش داده می شود
 مورد نظر ؛اعمال زیر قابل اجراست: Waypoint بعد از انتخاب
 را انتخاب Make Waypoint نقطه مورد نظر Mark جهت نشان دار کردن
 باز می گردد. Waypoint Properties نمایید.پنجره
 کلیک OK و عدم نمایش آن بر روی نقشه بر روی Find Places به منظور بستن پنجره
 نمایید
 کلیک Cancel و بازگشت پنجره قبلی بر روی Find Places به منظور بستن پنجره
 نمایید

Finding nearest Places
 
  جستجوی مکانهای اطراف


 به منظور جستجوی آیتم هایی نزدیک به سایر آیتم ها در نشه Find Nearest Places از ویژگی
 استفاده می گردد.با انتخاب مجموعه ویا زیر مجموعه آیتمی را جستجو می کنید.با داستن نام آنچه را
 که به دنبالش هستید،با وارد نمودن تمام ویا بخشی از نام آن آیتم در فیلد مورد نظر سریعا آن را
 جستجو و پیدا خواهید کرد
 To find items near a location:
 کلیک نماید و یا در کنار نقطه مرود نظر Find Nearest Places  بر روی دکمه
 را انتخاب Find Nearest Places نموده و از منوی ایجاد شده گزینه Right-click
 نمایید
 مجموعه مورد نظر و یا در صورت نیاز زیر مجموعه مکان مورد نظر را انتخاب نمایید
 حداکثر فاصله مورد جستجو را که شعاع محدوده مورد جستجو است را وارد نمایید
 وارد نمایید. Containing را در فیلد Point of Interest نام و یا بخشی از نام
 ظاهر می شود. Places در زیر فیلد Places کلیک نمایید.لیست از Find  بر روی دکمه
  بر روی آیتم مورد نظر خود کلیک نمایید ،موقیت آن در نقشه نمایش داده می شود
 
 مورد نظر ؛اعمال زیر قابل اجراست: Places  بعد از انتخاب
 Point of آدرس ،شماره تماس ،مجموعه و زیر مجموعه ، Properties  با انتخاب
 مورد نظر در دسترس شماست. Interest
 را انتخاب Make Waypoint نقطه مورد نظر Mark  جهت نشان دار کردن
 باز می گردد. Waypoint Properties نمایید.پنجره
 OK و عدم نمایش آن بر روی نقشه بر روی Find Places به منظور بستن پنجره
 کلیک نمایید
 کلیک Cancel و بازگشت پنجره قبلی بر روی Find Places  به منظور بستن پنجره
 نمایید
 Finding Recently Found Places
 نرم افزار جهت جستجوی سریعتر موارد جستجو شده قبلی ،نتایج جستجو را ذخیره می کند
 To find recently found items:
 کلیک نمایید. Recently Found Places بر روی دکمه
  آیتم مورد جستجو را انتخاب و بر روی آن کلیک نمایید
 مورد نظر ؛اعمال زیر قابل اجراست: Places  بعد از انتخاب
 Point of آدرس ،شماره تماس ،مجموعه و زیر مجموعه ، Properties  با انتخاب
 مورد نظر در دسترس شماست. Interest
 را انتخاب Make Waypoint نقطه مورد نظر Mark  جهت نشان دار کردن
 باز می گردد Waypoint Properties نمایید.پنجره
 و عدم نمایش آن بر روی نقشه Recently Found Places به منظور بستن پنجره
 کلیک نمایید. OK بر روی
 و بازگشت پنجره قبلی بر روی Recently Found Places به منظور بستن پنجره
 کلیک نمایید. Cancel
 Finding a Latitude/Longitude Position
 
 با استفاده از (طول و عرض جغرافیایی) ، موقعیت و مکانی را بر روی نقشه پیدا کنید
 To find a latitude/longitude position:
 را بزنید.پنجره ctrl+t انتخاب نمایید یا View را از منوی Go To Position  گزینه
 ظاهر می شود. Position window
  طول وعرض جغرافیایی مورد نظر را وارد نمایید.موقعیت مکانی آن در نقشه نمایش داده می
 شود
 Setting Find Preferences
 تنظیمات
 و یا Find List تعداد آیتم های نمایش داده شده در Find preferences با تغییر تنظیمات
 قابل تغییر است. Recently Found Places list
 To set find preferences:
 باز می Preferences انتخاب نمایید.پنجره Edit را از منوی Preferences گزینه
 گردد
 کلیک نمایید. Find  بر روی برگه
  آیتمهای زیر را می توانید تغییر دهید
 تعداد آیتمهایی راا که می خواهید در نتیجه :Show this many found places
 جستجو ببینید در این قسمت وارد نمایید
 تعداد آیتمهایی را که در لیست :Remember this many found places
 مشاهده می گردد در این قسمت وارد نمایید. Recently Found Places
 تعداد آیتم هایی :Show this many find Places Auto complete results
 در هنگام ورود موارد جستجو Auto Complete list را که می خواهید در لیست
 مشاهده گردد
 را بزنید. OK 4. جهت ذخیره تییرات دکمه
 

نظرات بسته شده است.