آشنایی با صفحه نقاط در GPS

آنچه درباره نقاط باید بدانیم
یک موقعیت است بر رو نقشه که علا مت گذاری می گردد و می تواند آدرس ،یکی Waypoint
از نقاط ایجاد شده و مشخص بر روی نقشه،نقاط مورد علاقه ،یک نقطه خالی بر روی نقشه و یا هر
می توانید برای علامتگذاری هر نقطه ای مانند رستوران مورد waypoint نقطه دیگری باشد.از
علاقه،خانه دوستان و یا غیره استفاده نمایید
Find feature نقاط را می توانید مستقیما بر روی نقشه علامتگذاری کنید و یا با استفاده از
انتقال دهید.نرم افزار به امکان Map source خود به GPS .همچنین میتوان نقاط را از دستگاه
اویت بندی نقاط به منظور تغییر در روش نمایش نقاط را میدهد
آن وجود دارد.همچنین می توان چندین نقطه properties کردن نقاط امکان تغییر در Mark قبل از
خاصی را برای این گروه تغییر داد. properties را با هم انتخاب نمود و
قابل مشاهده هستند و با انتخاب هر یک از Tab Waypoints نقاط در نقشه و همچنین در قسمت
نمایش داده می شوند. highlight آنها بر روی نقشه بصورت
Waypoint Tips
بر روی آن انتقال داد. GPS ایجاد کرد و یا از map source نقاط را می توان در
 جهت نمایش نقطه بر روی نقشه ؛بر روی نقطه مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه
را انتخاب نمایید. Show Selected Waypoint on Map
 با کلیک راست بر روی نقاط چندین کار را می توان بر روی آن انجام داد
 نقاط مورد نظر را می توان در فایلی بر روی کامپیوتر ذخیره نمود Map بر روی GPS لیستی از تمامی نقاط ایجاد شده و یا منتقل شده از روی Waypoints tab
 را نمایش می دهد. با کلیک راست بر روی نقاط چندین کار را می توان بر روی آن انجام source
 اطلاعات وارد شده و یا تغییر داده شده توسط پنجره Waypoints Tab داد.فیلد های موجود در
 را نمایش می دهد. Waypoint Properties
 کلیک splitter bar بر روی Waypoints tab جهت نمایش تمامی فیلد های موجد در پنجره
 نموده و آنرا بگیرید و به سمت راست بکشید
 Name— نام waypoint
 Symbol— نشان،علامتی که برو روی نقشه دیده می شود
 Comment— توضیحات
 Position— طول و عرض جغرافیایی
 Altitude— ارتفاع
 Depth— عمق
 Proximity— شعاع یا محدوده تقریب
 
 Temperature— دما
 Display—Symbol, Symbol & Name, or Symbol & Description. نحوه
 نمایش بر روی نقشه:
 Date Modified— تاریخ ایجاد یا تاریخ اصلاح
 Show Waypoints in Category— این ویژگی فقط مختص .نمایش بر اساس دسته بندی
 نقاط می باشد
 برای مرتب سازی مجدد نقاط می توان بر روی فیلد موردنظر کلیک کرد.به عنوان مثال جهت مرتب
 کلیک نمایید. Name سازی بر اساس نام بر وروی فیلد
 Creating Waypoint Categories
 را ایجاد کنید .به عنوان categories می توان کنید تا 16 waypoints جهت سازماندهی
 های waypoints ایجاد و "Campsites" به نام categories مثال ، می توانید یک
 متناسب را به آن اختصاص دهید
 Waypoint می توان از categories بهwaypoints به منظور اختصاص دادن
 استفاده کرد . Properties
 To create a waypoint category:
 waypoint : برای ایجاد یک رده
 انتخاب کنید .پنجره تنظیمات ظاهر می شود . Edit را از منوی Preferences
 کلیک نمایید. Waypoint Categories بر روی برگه یازبانه
 مورد نظر را وارد Waypoint انتخاب نمایید. سپس نام Categories را فیلد Text
 و غیره. "Rest Stops," یا "Campsites" نمایید.مثال
  مرحله 3 رابه تعداد مورد نیاز تکرارکنید
 های شما ذخیره می شوند. Waypoint Categorie. کنید OK
 
 Marking Waypoints
 ثبت نقاط
 ها را علامتگذاری waypoints با کلیک بر روی هر نقطه ای بر روی نقشه گرافیکی، می توان
 Points of Interest شهرستانها ، آدرس ها ، تقاطع ها و یا Find feature کرد. با استفاده از
 علامتگذاری کنید. همچنین می توانید waypoints را جستجو و پیدا کنید. سپس آن را به عنوان
 علامتگذاری کنید . waypoint نقطه ای را در مرکز نقشه گرافیک به عنوان یک
 To mark a waypoint on the Graphic Map:
 کلیک کنید. Waypoint  بر روی ابزار
 ظاهر می Waypoint Properties  با کلیک بر روی مکانی در نقشه گرافیک پنجره
 شود
 بر روی نقشه و waypoint را وارد کنید و دکمه تایید را بزنید waypoint  ویژگی های
 ظاهر می شود . Waypoints برگه
 To mark a waypoint using the Find feature:
 با استفاده از قابلیت جستجو : Waypoint
 پیدا کنید. Find feature  آیتمی را با استقاده از
 Waypoint در پنجره کلیک کنید. پنجره Make Waypoint  بر روی دکمه
 ظاهر می شود. Properties
 را وارد کنید و دکمه تایید را بزنید waypoint  ویژگی های
 ظاهر می شود . Waypoints بر روی نقشه و برگه waypoint
 To mark the point in the center of the Graphic Map as a waypoint:
 ثبت نقاط بر روی نقشه
 
 را از منوی ویرایش انتخاب کنید. New Waypoint  گزینه
 را وارد کنید و دکمه تایید را بزنید waypoint ویژگی های
 ظاهر می شود . Waypoints بر روی نقشه و برگه waypoint
 Editing Waypoint Properties


 رامی دهد و همچنین waypoints به شما امکان ویرایش Waypoint Properties پنجره
 های متعدد را در برگه waypoints نحوه نمایش آن بر روی نقشه . می توانید
 آنها را بطور گروهی ببینید و یا تغییر دهید .به عنوان properties را انتخاب کرده و Waypoints
 را انتخاب کنید و همه آنها را در گروه های waypoints مثال ، شما می توانید یک گروه از
 مشابه و یا به همه آنها یک نماد را تخصیص دهید
 
 When editing waypoint properties, remember the following:
 نکاتی در مورد ویرایش ویژگی های نقاط
 های شرکت گارمین تعداد محدودی حروف را GPS در waypoints  در نامگذاری
 با نام بیشتر از حد مجاز را به دستگاه waypoint می توانید بکار ببرید.درصورتیکه
 waypoint نام آنرا در اندازه مجاز کوچک می کند.اگر تعداد نام GPS انتقاد دهید
 GPS بیشتر از یکی باشد؛فقط یکی از آنها در truncate های شبیه به هم قبل از
 آپلود می شود
 برخی از محصولات شرکت گارمین تعداد waypoints  در توضیحات مربوط به
 بیش از حد MapSource محدودی حروف را می توانند بکار ببرند ،اگر توضیحات
 مجاز باشد،توضیحات محدود می شود
 توسط waypoint  اگر نمادی را انتخاب می کنید که در دستگاه وجود ندارد، نماد
 شما منتقل جایگزین می شود . GPS نماد مربع پیش فرض هنگام انتقال به دستگاه
 To edit waypoint properties:
 را فعال نمایید Waypoint Properties  توسط یکی از را ههای زیر پنجره
 waypoint سپس دوبار کلیک بر روی .Selection  با کلیک بر روی ابزار
 بر روی نقشه
 Waypoints. در قسمت waypoint دوبار کلیک بر روی نام
 و یا بر روی Waypoints در قسمت waypoint  با کلیک بر روی
 از منوی Waypoint Properties در نقشه .سپس انتخاب پنجره Waypoint
 .Edit
 و یا بر روی Waypoints در قسمت waypoint  کلیک راست بر روی
 از منوی Waypoint Properties در نقشه .سپس انتخاب پنجره Waypoint
 .Edit
 ظاهر می شود . Waypoint Properties پنجره
 
 را ویرایش کنید : waypoint  با استفاده از ویژگی های زیر
 را وارد، نام پیش فرض یک شماره متوالی است ، به علاوه یک waypoint نام یک :Name
 وارد شده باشد . Waypoint preferences پیشوند که در پنجره
 نمادی را جهت نمایش بر روی نقشه انتخاب کنید .موقعیت نشانگر موس را روی هر :Symbol
 نماد ببرید تا نام نماد نمایش داده شود
 توضیحات را وارد کنید.درصورت ایجاد waypoint برای تشخیص و شناسایی :Description
 اضافه می گردد. .اگر MapSource یک نقطه در نقشه ، نام آن ویژگی در فیلد توضیحات توسط
 به صورت ، waypoint در مکان باز ایجاد کنید، تاریخ و زمان ایجاد waypoint شما یک
 پیش فرض در فیلد توضیحات اضافه می گردد
 waypoint را نشان می دهد. برای تغییر موقعیت waypoint مختصات و موقعیت :Position
 می توانید مختصات جدید را وارد کنید
 را تیک بزنید. Unknown box checked ارتفاع را وارد کنید و یا :Altitude
 انتخاب شده را بر روی نقشه را نشان می دهد waypoint نمایش :Show on Map
 Waypoint Properties اطلاعات اضافی را در پنجره :More/Fewer Details
 نشان می دهد. window
 کلیک کنید.فیلد More Details  برای نشان دادن جزئیات بیشتر، بر روی دکمه
 اضافی نمایش داده می شود
 را تیک بزنید. Unknown box checked عمق را وارد کنید و یا :Depth
 Unknown box میزان شعاع محدوده هشدار را وارد کنید و یا :Proximity
 استفاده نمیشود. GPS را تیک بزنید. این ویژگی توسط همه دستگاه checked
 
 را Unknown box checked درجه حرارت را وارد کنید و یا :Temperature
 تیک بزنید
 را وارد نمایید waypoint وارد توضیحی در مورد :Comment
 Symbol, Symbol & ، انتخاب روشی برای نمایش بر روی نقشه :Display
 Name, or Symbol & Description
 در صورت موجود بودن waypoint تاریخ و زمان ایجاد یا اصلاح :Date Modified
 دسته بندی مورد نظر را برای فیلتر کردن :Show Waypoints in Category
 Category در لیست و یا بر روی نقشه انتخاب نمایید.یک نقطه را به چنیدن waypoint
 می توانید اختصاص دهید
 لینک به یک یا چند فایل ها و یا آدرس هایی که حاوی اطلاعات مربوط به
 باشد را وارد کنید. به عنوان مثال ، شما می توانید به عکس دیجیتال مربوط waypoint
 به نقطه و یا وب سایتی که ازاطلاعاتی در مورد منطقه اختصاص داده شده؛لینک دهید. می
 یک Browse توانید نام فایل / آدرس فهرست اسامی را وارد کنید و یا با کلیک روی
 drop down فایل را انتخاب کنید . برای اضافه کردن لینک اضافی ، بر روی
 را انتخاب نمایید.برای ویرایش و یا حذف Add New Link کلیک کرده و arrow
 انتخاب کرده و لینک جدید را وارد کنید ویا drop down arrow لینک ، لینک را از
 لینک را حذف نمایید
 Open برای فعال نمودن لینک، لینک را از لیست کشویی را انتخاب کنید و بر روی دکمه
 کلیک کنید. Link
 کنید .تغییرات شما ذخیره می شود. OK
 
 Moving Waypoints
 انتقال نقاط
 موجود را به محل جدید بر روی نقشه حرکت دهید. waypoint می توانید
 To move a waypoint:
 کلیک کنید. Selection  بر روی ابزار
 را انتخاب Move Waypoint، بر روی نقشه کلیک راست کنید waypoint  بر روی
 کنید. . آیکون های کوچک و مکان نمای منحنی در نزدیکی ماوس ظاهر خواهد شد
 به مکان جدید نقل مکان می waypoint بر روی محل جدید را بر روی نقشه کلیک کنید
 دهد
 Waypoint Properties پنجره Position نکته : می توان با تغییر مختصات در فیلد در
 را تغییر داد. waypoint را در این مکان
 Using Customized Waypoint Symbols
 8 نماد MapSource، خود اضافه کنید waypoints شما می توانید نمادها سفارشی را برای
My DocumentsMy GarminCustom Waypoint سفارشی پیش فرض را در مسیر
 قرار داده است. Symbols.
 می توانید این علائم را با یک ویرایشگر گرافیکی باز و از آنها به عنوان الگوهایی برای ایجاد نمادهای
 خود استفاده نمایید
 و باید عددی بین bmp اضافه نمایید. با فرمت waypoint می توانید تا 64 نماد سفارشی برای
 می waypoint 063 را برای آن انتخاب نمایید. نماد سفارشی .bmp." 000 "و .bmp
 24 (بزرگ) و تا 32 رنگ بیتی باشند. x 24 pixels 16 (کوچک) و یا x 16 pixels تواند
 با waypoint ایجاد شد ، شما می توانید آنها را به یک waypoint بعد از اینکه علائم سفارشی
 اختصاص دهید Waypoint Properties استفاده از پنجره
 
 Setting Waypoint Preferences
 و همچنین تغییر تنظیمات پیش فرض برای waypoint شما می توانید محدودیت کاراکتر برای نام
 بر waypoint از جمله پیشوند نام ، علامت اختصاری ، و چگونگی نمایش ، waypoints ایجاد
 روی نقشه راتغییر دهید
 To set waypoint preferences:
 ظاهر می Preferences انتخاب کنید. پنجره Edit را از منوی Preferences
 شود
 ظاهر Waypoint preferences کلیک کنید. پنجره Waypoint بر روی برگه
 می شود
  در فیلد های زیر می توانید تغییرات بدهید
 تعداد کاراکتر را Limit application created names to XX characters
 وارد کنید و یا با کلیک بر روی منوی کشویی شماره را انتخاب کنید. این گزینه به این جهت
 دیگری که تنها نام GPS های خود را به دستگاه waypoints سودمند است که بتوانید
 محدود شده را می پذیرد ارسال کنید
 نشان داده شود waypoint نام پیشوندی را که می خواهید در مقابل نام :Name Prefix
 را وارد نمایید. نام وارد شده با پیشوند وارد شده تغییر داده می شود
 waypoints نماد پیش فرضی را که می خواهید در هنگام علامتگذاری :Symbol
 استفاده شود را انتخاب نمایید. موقعیت نشانگر موس نام نماد را نمایش می دهد
 Symbol, Symbol & ، انتخاب روشی برای نمایش بر روی نقشه :Display
 Name, or Symbol & Description
 check ، در هنگام ایجاد waypoints  در صورت تمایل به استفاده از این تنظیمات برای
 را تیک بزنید. box
 
 کنید .تغییرات شما ذخیره می شود. OK
 

نظرات بسته شده است.