ابيا

مشخصات : 34سانتیمتر . پرنده ای جنگلی و تك زی كه به علت همرنگی با محیط بیشه زار و حاشیه ی جنگلی و كم حركتی پرنده تشخیص آن مشكل است . نشانه ی آن از (پاشلك معمولی ) عبارتست از اندازه ی بزرگتر ، جثه ی بزرگتر ، منقار كلفت تر ، بال های گرد تر ، سطح شكمی نخودی با راهراه های عرضی ظریف ، و نوارهای عرضی سیاه روی گردن و پس سر . روز را در استتار كامل به سر میبرد و در صورت پرواز با صدای صفیر مانندی از زمین بر میخیزد وبالا فاصله فرود می آید . پروازش معمولا" سریع . مارپیچی است. معمولا"در نور كم یعنی صبح خیلی زود یا غروب فعالیت میكند .

زیستگاه: مناطق پر درخت به وی‍‍ژه اگر مرطوب . پر از گل و گیاه باشد.

پراكندگی : به تعداد فراوان زمستان را در شمال ایران به خصوص زمبن های پست ناحیه ی دریای خزر می گذرانند. گاهی به سمت جنوب تا خوزستان ،فارس و بلوچستان دیده می شود . . نشانه ی آن از (پاشلك معمولی ) عبارتست از اندازه ی بزرگتر ، جثه ی بزرگتر ، منقار كلفت تر ، بال های گرد تر ، سطح شكمی نخودی با راهراه های عرضی ظریف ، و نوارهای عرضی سیاه روی گردن و پس سر . روز را در استتار كامل به سر میبرد و در صورت پرواز با صدای صفیر مانندی از زمین بر میخیزد وبالا فاصله فرود می آید . پروازش معمولا" سریع . مارپیچی است. معمولا"در نور كم یعنی صبح خیلی زود یا غروب فعالیت میكند .

زیستگاه: مناطق پر درخت به وی‍‍ژه اگر مرطوب . پر از گل و گیاه باشد.

پراكندگی : به تعداد فراوان زمستان را در شمال ایران به خصوص زمبن های پست ناحیه ی دریای خزر می گذرانند. گاهی به سمت جنوب تا خوزستان ،فارس و بلوچستان دیده می شود .

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.